.

Saps quina és la diferència entre acomiadament procedent i improcedent?

 In Ambit Laboral, Notícias

És important conèixer les principals diferències entre acomiadament procedent i improcedent, així com les indemnitzacions que correspondrien a cada cas.

L’acomiadament procedent, en canvi, és aquell que s’aplica a un treballador quan, ja sigui per causes derivades del propi empleat o per causes de l’empresa, hi ha un motiu justificat per procedir a la desvinculació d’aquest empleat amb l’empresa.

Aquest acomiadament procedent, pot ser un acomiadament disciplinari, per exemple, ja sigui perquè l’empleat no compleixi amb els seus horaris de treball, no rendeixi el degut o simplement no tingui les capacitats que s’estimaven en principi per a l’exercici de les seves funcions, tot això, sempre podent demostrar aquestes causes i sent les mateixes, vàlides d’acord amb la legislació.

L’acomiadament improcedent és aquell que s’aplica quan no es tenen motius justificats per llei, per acomiadar a l’empleat.

Pel que fa a la indemnització que correspon en cada cas:
L’acomiadament improcedent, sempre comporta una indemnització per al treballador, de 45 dies per any treballat fins a la reforma laboral de 2012, i de 33 dies per any treballat a partir de llavors.

En canvi, en el cas de l’acomiadament procedent, pot correspondre indemnització o no.
Per exemple, un acomiadament procedent, per causes no directament imputables al treballador, com és el cas de l’acomiadament objectiu, correspon abonar al treballador 20 dies de salari per cada any treballat.

Per contra, un acomiadament procedent per causes imputables a l’empleat, com és l’acomiadament disciplinari, no té indemnització i per tant, l’empresa no ha de pagar al treballador cap quantitat per aquest concepte.

Important esmentar, que en el cas de contracte bonificat, a través del qual l’empresa es beneficia d’algun incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social del treballador, si l’acomiadament es considera improcedent, possiblement, i dependrà del tipus d’incentiu o bonificació, és que l’empresa perdi aquest incentiu i hagi de pagar els imports que hagués abonat pel treballador de no haver gaudit de la bonificació.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

És possible acomiadar un treballador per baixes continuades?Què ha de tenir present l'empresa davant una ordre d'embargament de nòmina