.

Consells perquè una carta d’acomiadament sigui efectiva

 In Ambit Laboral, Notícias

La redacció correcta d’una carta d’acomiadament no és l’únic que ha de seguir uns requisits, sinó que la manera com es notifica la mesura també té un procediment establert.

D’entrada, tot i que normalment l’empresa notifica al treballador la no continuïtat del seu contracte prèviament a l’entrega formal de la carta, aquest formalisme és obligatori, ja que en cas contrari un jutge podria considerar l’acomiadament nul o improcedent, obligant a la companyia a readmetre o a indemnitzar al treballador.

D’altra banda, la decisió també s’ha de notificar a la representació de treballadors,  així com s’han de complir altres formalitats en el cas de treballadors sindicats o segons el conveni col·lectiu.

La carta d’acomiadament cal lliurar-la en mà al treballador i, en el cas que aquest es negui a firmar-la, ha d’haver testimonis que demostrin la intenció de l’empresa per entregar-la. Tanmateix, també es pot enviar mitjançant burofax amb justificant de recepció i certificació del contingut o per telegrama. Si la negativa del treballador a rebre la carta persistís, i l’empresa demostra que ha intentat fer efectiva l’entrega per totes aquestes vies, l’empresari quedaria exempt de l’obligatorietat de lliurar la carta, així com no es podria considerar l’acomiadament improcedent.

D’altra banda, un cop el treballador ha rebut la carta d’acomiadament, pot impugnar la mesura judicialment en cas de no estar-hi d’acord. Per aquest tràmit, l’acomiadat disposa de 20 dies des de la data efectiva que consta a la missiva. En el judici, l’empresari podrà defensar la mesura adoptada al·ludint únicament a les causes expressades a la carta d’acomiadament. Per això és tan important que a la notificació escrita hi figurin tots els motius pels quals s’ha acomiadat a aquesta persona.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Guia per entendre l’informe de vida laboralGuia per entendre l’informe de vida laboral