.

És possible acomiadar un treballador per baixes continuades?

 In Ambit Laboral, Notícias

Respecte a l’acomiadament per baixes continuades, l’article 52 c) de l’Estatut dels Treballadors estableix que el contracte d’un treballador podrà extingir-se per:

Faltes d’assistència al treball, tot i ser justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en 2 mesos consecutius i sempre que:

– El total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils,

– O que arribi al 25% en 4 mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.

Això vol dir, que si, per exemple, treballes 40 hores a la setmana, 8 hores al dia de dilluns a divendres, hauràs de faltar en dos mesos consecutius 8 dies sencers perquè s’apliqui aquesta opció, complint a més amb el requisit que al llarg de l’últim any, hagis faltat 12 dies, inclosos aquests 8 i sense necessitat de ser dies consecutius.

De la mateixa manera pot aplicar-se si, en 4 mesos diferents dels últims 12, faltes durant 12 jornades completes.

Per tant, si es donessin les condicions esmentades, és legal que un empresari pugui acomiadar un treballador, encara que la causa sigui una malaltia o motius personals que es considerin justificats.

El treballador seria acomiadat mitjançant un “acomiadament objectiu”, fonamentant-se en aquestes absències, encara justificades, indemnitzant únicament per causa objectiva, és a dir, 20 dies per any de treball.

No obstant això, l’estatut dels treballadors també recull un seguit de causes que legalment no poden ser considerades com a faltes d’assistència, limitant, per tant, les situacions que poden donar origen a l’acomiadament. Aquestes causes són les següents:

 • Vaga legal pel temps de durada de la mateixa.
 • L’exercici d’activitats de representació legal dels treballadors.
 • Accident de treball.
 • Maternitat.
 • Risc durant l’embaràs.
 • Lactància.
 • Malalties causades per embaràs, part o lactància.
 • Paternitat.
 • Llicències i vacances.
 • Malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius.
 • Les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d’atenció o serveis de salut, segons procedeixi.
 • Les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Nova eina de la Seguretat Social permet l'autocàlcul de la teva futura pensió de jubilació.Saps quina és la diferència entre acomiadament procedent i improcedent?