.

Què ha de tenir present l’empresa davant una ordre d’embargament de nòmina

 In Ambit Laboral, Notícias

Quan una empresa rep una notificació d’ordre d’embargament, no li queda més remei que complir-la. De no fer-ho, podria haver d’abonar l’import amb els seus propis recursos.

A efectes legals, l’empresa és responsable subsidiària i el seu deure és fer una retenció en el salari del treballador o sobre el pagament d’una factura, si en comptes d’assalariat és un autònom o una empresa.

Abans de dur a terme l’acció, el més convenient seria comunicar al treballador immediatament que s’ha rebut una notificació d’embargament, la quantia de la mateixa i la data a partir de la qual li serà retinguda del sou.

Es pot donar el cas que la persona hagi deixat de treballar per a l’empresa o que les seves condicions salarials hagin canviat (el que modificaria la part que és legalment embargable). Davant aquestes situacions, l’empresa ha de notificar aquests fets per escrit al jutjat que correspongui segons el cas.

Si per contra, el treballador segueix prestant serveis per a l’empresa amb les mateixes condicions laborals, l’ordre d’embargament seguirà la via normal i s’haurà de retenir de la nòmina la quantitat assenyalada en la notificació i ingressar-la en el compte d’aquest jutjat.

En el cas d’un treballador assalariat, les quantitats que es poden embargar, són per regla general les següents:

  1. Del salari mínim i fins al doble del mateix es pot embargar un 30%.
  2. Del doble del salari mínim fins al triple, es pot embargar el 50%.
  3.  Del triple fins al quàdruple al 60%.
  4. Del quàdruple fins al quíntuple el 75%.
  5. A partir del tram anterior, es pot embargar un 90% de la nòmina.

Important tenir en compte que si es rebés posteriorment un altre embargament, no es pot augmentar la quantitat retinguda segons llei. És a dir, que no són acumulatius, sinó que s’aniran satisfent els deutes segons la seva ordre de prioritat.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Saps quina és la diferència entre acomiadament procedent i improcedent?Aspectes a tenir en compte sobre la reducció de jornada derivada per cura de fills