Política de privadesa i tractament de dades personals
ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina Web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política)  OTGIR.

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en el  lloc web www.otgir.com. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal

S´informa als USUARIS que:
Les  dades de caràcter personal recollides , el seu tractament i usos als quals se sotmeten, amb la finalitat que pugin decidir, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

OTGIR es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta política serà anunciada amb antelació per tal d’informar als Usuaris.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
Les dades de caràcter personal recaptades en els formularis i qüestionaris electrònics  són incorporats a fitxers titularitat de ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  , degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades recollides i tractades al fitxer “Visitants Web”, a través dels formularis i qüestionaris electrònics posats a disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  Així mateix, les dades podran ser utilitzades per enviar informació, millora del web, adequació a preferències i gustos de l’usuari així com l’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació comercial i publicitària sobre productes i/o serveis.
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades anteriorment, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en casos específics dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat de que les dades existents als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent a OTGIR

SEGURETAT DE LES DADES
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), OTGIR ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones poden exercitar aquests drets per les següents vies:
a) Per correu postal a l’adreça:
ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  Carrer Santa Clara, 2 17001 Girona
b) Enviant un correu electrònic a: info@otgir.com
 
CONDICIONS I TERMES D’ÚS
Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, amb la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc Web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de OTGIR de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de dels llocs web titularitat de OTGIR a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

Start typing and press Enter to search