.

7 conceptes que no has d’incloure en una indemnització per acomiadament

 In Ambit Laboral, Notícias

Per al càlcul de l’import de la indemnització per acomiadament no es tenen en compte tots els conceptes retributius que figuren en la nòmina del treballador.

El total a percebre en la nòmina és la suma del salari base més els diferents conceptes que s’afegeixen de manera desglossada com els plusos per antiguitat, nocturnitat, perillositat, disponibilitat, etc., les comissions, el salari en espècie o les hores extraordinàries.

Aquells que tinguin prorratejades les pagues extraordinàries, veuran també la part proporcional inclosa en la nòmina.

Tots aquests conceptes es tenen en compte per al càlcul de la indemnització per acomiadament.

No obstant això, altres conceptes com els que detallem a continuació estan exclosos del càlcul de la indemnització:

1-  Les dietes.

2-  Imports abonats per compensar desplaçaments o despeses de viatge.

3-  Altres complements extrasalarials com propines, despeses d’ensenyament de fills, pòlisses d’assegurança, aportacions de les empreses als plans de pensions, vehicle de l’empresa, el plus de manutenció, etc.

4- Les vacances: La part corresponent a les vacances no gaudides té un caràcter compensatori.
Segons l’Article 26.1 de l’Estatut dels Treballadors, es retribueix un període de descans computable com de treball.
Això vol dir que les vacances, han de ser retribuïdes com a temps de treball, per tant, el fet que s’hagin gaudit o no és irrellevant per al càlcul de la indemnització per acomiadament.

5- Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

6- Els tiquets restaurants o similars,  no es consideren salari si el treballador realitza el menjar durant el treball per tenir jornada partida i no excedeixen del màxim fiscal possible en compensar despeses del treballador per menjar fora del seu domicili.

7- Les millores voluntàries de la Seguretat Social com per exemple, els pactes d’empresa que milloren les prestacions de la Seguretat Social, les quantitats abonades per assegurança mèdica o per assegurança de vida,  estan assimilades a les prestacions de la Seguretat Social, per la qual cosa no poden ser considerades com salaris als efectes indemnitzatoris.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què fer en cas d'accident laboralQuè passa si finalitza el teu contracte durant una baixa?