.

Què diu la llei sobre la jornada de treball i el descans dels treballadors?

 In Ambit Laboral, Notícias

Qualsevol empresa ha d’assegurar-se que la jornada de treball dels seus treballadors és la corresponent en funció del que estableixen el contracte laboral, la llei i el conveni col·lectiu en qüestió. També és imprescindible assegurar-se que el descans dels treballadors és l’indicat. A continuació parlem sobre el que diu la llei sobre la jornada laboral i el descans dels treballadors.

Parlem de:

Jornada de treball: Quina durada ha de tenir?

La durada de la jornada de treball de cada treballador dependrà del seu contracte. La llei estableix que la jornada de treball setmanal d’un treballador haurà de ser, com a màxim, de 40 hores en còmput anual. Això vol dir que el nombre d’hores realitzades per un treballador al llarg de tot l’any, dividit entre el número de setmanes que aquest ha treballat, haurà de ser igual o inferior a 40.

Per altra banda, la jornada de treball diària màxima serà de 9 hores, excepte en casos en què el conveni col·lectiu estableixi algun tipus d’excepció. Caldrà que tots els treballadors realitzin els descansos corresponents, en funció del número d’hores i dies treballats a la setmana.

El descans dels treballadors

Tots els treballadors tindran dret a un descans setmanal de 36 hores. Aquest serà acumulable en, com a màxim, 14 dies.

Pel que fa al descans dels treballadors durant la jornada de treball, aquest dependrà del nombre d’hores treballades i del tipus de jornada. Per exemple, en el cas de la jornada continuada, els treballadors tindran un descans de 15 minuts, com a mínim. Per altra banda, la jornada partida és aquella que s’interromp per una pausa de, com a mínim, una hora.

En la resta de casos, caldrà gestionar la jornada laboral dels treballadors en funció del conveni col·lectiu en qüestió.

Hi ha altres tipus de jornada de treball, com per exemple la jornada laboral irregular. Et convidem a llegir aquests consells sobre com gestionar aquest tipus de jornada de treball aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

contracte de substitució per baixacreixement empresarial