.

Jornada laboral irregular: com cal gestionar-la?

 In Ambit Laboral, Notícias

La jornada laboral irregular es dóna en aquells casos en què els treballadors d’una empresa realitzen horaris diferents en funció del volum de feina de l’empresa en cada època de l’any.

 

Parlem de:

Jornada laboral irregular: en quins casos pot donar-se?

Per tal que una empresa pugui distribuir els horaris seguint una jornada laboral irregular, caldrà que això quedi establert en el conveni col·lectiu corresponent, o bé que s’hagi pactat amb els representants de l’empresa en qüestió. En cas contrari, l’empresa només podrà distribuir un 10% de la jornada laboral de forma irregular.

 

Quins són els drets dels treballadors amb una jornada laboral irregular?

En qualsevol dels dos casos mencionats prèviament, aquells treballadors que tinguin una jornada laboral irregular tindran els següents drets:

  • Caldrà que l’empresa comuniqui els dies i hores de treball amb un preavís de 5 dies. Aquest preavís podria ser augmentat pel conveni col·lectiu corresponent en cada cas.
  • Serà necessari, en tot moment, respectar els períodes mínims de descans diari i setmanal.
  • Hi ha alguns casos en què un treballador pot realitzar més hores de les establertes segons la jornada laboral ordinària. En aquests casos, aquestes hores hauran de ser compensades per l’empresa en un període màxim de 12 mesos.
  • En qualsevol cas, caldrà tenir en compte el nombre màxim d’hores extraordinàries que un treballador pot realitzar anualment. Te’n pots informar més aquí.
  • El descans entre cadascuna de les jornades laborals mai podrà ser inferior a les 12 hores. D’altra banda, el descans setmanal haurà de ser corresponent a un dia i mig, com a mínim.

En els casos de jornada laboral irregular, és especialment important realitzar un control, seguiment i registre rigorós de les hores realitzades per cada treballador.

Caldrà tenir en compte, en tot moment, què estableix el conveni col·lectiu en cada cas, i respectar en tot moment els drets dels treballadors.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

baixa laboralgestió del temps a l’empresa