.

És possible estar jubilat i treballar al mateix temps?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Amb la intenció d’afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, el govern va regular en 2013 una nova mesura que permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb el treball.

Els requisits per poder exercir aquest dret són els següents:

– Que s’hagi adquirit el dret a la pensió de jubilació, un cop complerta l’edat reglamentària en cada cas i no anticipadament.

– Que la pensió es calculi en base al 100% de la base reguladora.

El treball compatible podrà realitzar-se a temps complet o a temps parcial.

Mentre duri el mateix, el jubilat veurà la seva pensió reduïda al 50%, sobre la pensió reconeguda sense el complement de mínims, sigui com sigui la jornada o l’activitat que vagi a realitzar.

El pensionista no tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en què compatibilitzi la pensió amb el treball.

Durant la realització del treball per compte d’altri o per compte propi, compatible amb la pensió de jubilació, els empresaris i els treballadors cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 8%, no computable per a les prestacions, que en els règims de treballadors per compte d’altri es distribuirà entre empresari i treballador, corrent a càrrec de l’empresari el 6% i del treballador el 2%.

També, perquè el cobrament de la pensió de jubilació sigui compatible amb l’exercici d’un treball, s’han de donar alguna de les següents situacions:

Jubilació parcial.
La jubilació parcial permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb l’exercici d’un treball per compte d’altri a temps parcial.
En aquest cas, s’ha de tenir en compte que la pensió es veurà minorada en el mateix percentatge que duri la jornada de treball.

Treball per compte propi.
També és possible realitzar un treball per compte propi, sempre que els ingressos obtinguts d’aquest no superin el Salari Mitjà Interanual en còmput anual.

Professionals col·legiats en una mútua alternativa a la Seguretat Social.
Aquells que no hagin de donar-se d’alta en el règim especial d’autònoms també podran continuar exercint si estan jubilats.

Titularitat d’un negoci
Treballs per al manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a aquesta titularitat.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Durant quant de temps és legal fer contractes temporals continuats?