.

Durant quant de temps és legal fer contractes temporals continuats?

 In Ambit Laboral, Notícias

Moltes empreses realitzen successius contractes temporals als seus treballadors per al desenvolupament del mateix lloc de treball per tal d’evitar els contractes indefinits.
Aquesta pràctica, està totalment prohibida per llei i s’estableix una limitació temporal a l’encadenament d’aquest tipus de contracte.

I, és que, mantenir a un mateix treballador que desenvolupa les mateixes funcions des de fa més de dos anys, amb renovacions de contracte cada cert temps no té sentit i de cara a la llei resulta incongruent.

La raó per la qual algunes empreses pretenen evitar la contractació indefinida es deu a les despeses d’indemnització per acomiadament inherents al mateix.
El contracte temporal estableix 12 dies d’indemnització per any treballat en concepte d’acomiadament, mentre que en un contracte indefinit corresponen 20 dies per any treballat en el supòsit d’acomiadament procedent i de 33 dies si aquest és improcedent.

Atès que l’acomiadament procedent ha d’estar justificat, és molt més senzill liquidar un contracte temporal i suposa menys problemes legals.

D’altra banda, els convenis col·lectius també estableixen diferències entre ambdues modalitats de contractació, ja que fixen certs incentius per als treballadors indefinits, com el cobrament de complements d’antiguitat quan el treballador supera un temps de permanència en l’empresa.

Així doncs, tal com es regula a l’estatut dels treballadors; els treballadors que, en un període de 30 mesos, haguessin estat contractats en la mateixa empresa per un termini superior a 24 mesos amb contractacions temporals, passaran a considerar-se indefinits, fins i tot quan s’indiqui un lloc de treball diferent per a cadascun dels contractes.

El treballador passarà també a ser indefinit quan subscrigui contractes temporals amb empreses d’un mateix grup, sempre que superi el límit esmentat.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

És possible estar jubilat i treballar al mateix temps?Puc tenir una jornada parcial i fer hores extres?