.

Quin és el màxim d’hores laborables que ha de contemplar un contracte?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Com bé sap gairebé tothom, la jornada laborable màxima legal al nostre país és de 40 hores setmanals.
Per tant, no és possible realitzar un contracte que contempli més hores, tret que es computin com a hores extraordinàries o complementàries.

Però tot i que una empresa no pot contractar un treballador superant la jornada establerta per llei, una persona sí que pot superar les 40 hores setmanals si està contractat a jornada parcial per diverses empreses alhora.

Aquest seria el cas d’un treballador en situació de pluriocupació, la qual està totalment regulada i no suposaria cap problema legal.

És important esmentar que la pluriocupació és diferent a la pluriactivitat, que es dóna quan un individu està d’alta com a autònom i com a assalariat al mateix temps.

Però, a més, cal tenir en compte que la base màxima de cotització es troba limitada per llei.

Això vol dir que si la suma de les cotitzacions mensuals és inferior a la base mínima o superior al límit màxim de cotització, caldrà sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social que distribueixi la cotització entre les empreses contractants en proporció a la remuneració íntegra abonada al treballador en cadascuna.

En aquest sentit, el treballador en pluriocupació està obligat a comunicar aquesta situació tant als empresaris com a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Si els empresaris són coneixedors d’aquesta situació també poden encarregar-se de comunicar-ho, encara que el més freqüent és que ho faci la persona interessada.

Quan s’està sol·licitant l’alta, es realitza una declaració de la retribució que es percebrà perquè l’administració pugui, d’ofici, realitzar les actuacions que procedeixin a l’efecte de cotització i de prestacions.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què passa si finalitza el teu contracte durant una baixa?Diferència entre becari en pràctiques i contracte en pràctiques