.

Què passa si finalitza el teu contracte durant una baixa?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

El treballador continuarà percebent la prestació econòmica per incapacitat temporal fins a la data de l’alta mèdica, però la seva quantia pot canviar en funció de la causa que hagi originat la baixa.


Durant la baixa
a) Si és per malaltia comuna o accident no laboral, l’import de la prestació per incapacitat passa a descomptar-se d’allò que li correspondria de prestació per desocupació. El pagament el fa l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) o la mútua.

  1. b) Si és per contingències professionals el treballador continuarà cobrant el mateix que li pagaven per la incapacitat temporal abans de l’acomiadament (o fi de contracte) i fins a la data d’alta.


Finalitzada la baixa
Un cop d’alta, el treballador ja es trobarà en situació legal d’atur. Arribats a aquest punt, poden donar-se dues situacions: que el treballador tingui dret a percebre prestació per desocupació o que no el tingui.

Si el treballador té dret a prestació, tindrà 15 dies hàbils per a sol·licitar-la. Tindrà dret a prestació si ha cotitzat més de 360 ​​dies.

  1. Si la baixa era per malaltia comuna o accident no laboral, es descomptarà del temps que li correspongui cobrar la desocupació, allò cobrat des de la fi del contracte fins a la data de l’alta. El SOC/ INEM cotitza a la Seguretat Social per aquest temps.
  2. Si la baixa era per malaltia professional o accident laboral el temps que va cobrar la baixa no es descomptarà del que li correspongui cobrar per la desocupació. El SOC/ INEM no cotitza a la Seguretat Social per aquest temps.
  3. Si en lloc de prestació contributiva té dret a percebre un subsidi, al no tenir suficients cotitzacions, tampoc es descomptaria res.
  4. El treballador no té dret a l’atur ni al subsidi. En tal cas, allò cobrat no haurà d’on descomptar-ho i no tindrà altres efectes.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

7 conceptes que no has d'incloure en una indemnització per acomiadamentQuin és el màxim d'hores laborables que ha de contemplar un contracte?