.

Què són les hores complementàries, i en què es diferencien de les hores extraordinàries?

 In Ambit Laboral, Notícias

Les hores complementàries són molt habituals en els contractes temporals. Cal conèixer i diferenciar aquest terme del d’hores extraordinàries, ja que es tracta de dos conceptes molt diferents, que no afecten els treballadors de la mateixa manera.

Parlem de:

Hores complementàries: quan es realitzen?

Les hores complementàries són un concepte que hem de relacionar amb els contractes parcials, mentre que les hores extraordinàries són aquelles que realitzen els treballadors amb un contracte a jornada completa.

La llei estableix que la jornada laboral completa ha de ser d’un màxim de 40 hores setmanals. Es pot donar l’excepció d’aquells casos en què el conveni col·lectiu d’una professió en concret estableix una xifra diferent. En els casos en què la jornada laboral d’un treballador sigui inferior a aquest nombre d’hores, parlarem de jornada laboral a temps parcial.

Aquelles hores que realitza un treballador amb un contracte a temps parcial, fora de la seva jornada habitual, seran hores complementàries. Tot i això, el nombre d’hores complementàries no podrà superar el nombre d’hores equivalent a la jornada laboral completa. En aquest cas, parlaríem d’hores extraordinàries, ja que el treballador estaria realitzant més de 40 hores setmanals.

Què diu la llei sobre les hores complementàries?

Segons la llei, les hores complementàries han de ser regulades de la següent manera:

  • Hauran de ser pactades entre el treballador i l’empresa, sempre per escrit.
  • No es podran realitzar en cas de contractes de treball a temps parcial amb un nombre d’hores inferior a 10.
  • Un treballador només podrà realitzar un número d’hores complementàries equivalent al 30% de la seva jornada laboral. Aquest percentatge es podrà ampliar a 60% en cas que el conveni col·lectiu ho permeti.
  • L’empresa haurà de comunicar al treballador les hores complementàries a realitzar amb un mínim de tres dies d’antelació.

Si vols saber què diu la llei sobre les hores extraordinàries, i en quins casos es poden realitzar, et convidem a llegir-ne més aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

contracte de treball de grupteam building