.

Diferència entre becari en pràctiques i contracte en pràctiques

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Existeixen dues figures que un empresari pot utilitzar per incorporar a l’empresa un treballador en pràctiques:

  • Sota una contractació en pràctiques, establint una relació laboral exactament igual a la qual té amb la resta de la plantilla, però amb un contracte específic.
  • O incorporar a un becari prèviament inscrit en un programa de formació.

El contracte en pràctiques podrà celebrar-se amb titulats universitaris o de formació professional de grau mitjà o superior o amb aquells que posseeixin títols oficialment reconeguts com a equivalents o certificats de professionalitat.
El lloc de treball li permetrà al treballador obtenir la pràctica professional adequada a la seva formació. El contracte se celebrarà dins dels cinc anys següents a la terminació dels estudis.
La durada del contracte anirà dels sis mesos als dos anys, encara que pot modificar-se per acord en conveni col·lectiu. El conveni fixarà també els llocs de treball, grups, nivells o categories professionals que puguin formalitzar contractes en pràctiques, així com la retribució.
El salari a percebre el primer any mai serà inferior al 60% del fixat en conveni per a un treballador en un lloc de treball equivalent. El segon any no baixarà del 75%.

El becari en pràctiques és una persona d’entre 18 i 25 anys que està en disposició d’un títol universitari o de formació professional o un certificat de professionalitat.
Un treballador d’aquestes característiques s’assimila a un empleat per compte d’altri, pel que fa a l’obligació d’afiliació i cotització a la Seguretat Social.
L’obligació de cotitzar és a càrrec de les entitats o organismes públics o privats que estiguin finançant els programes de formació.
Les pràctiques dels becaris no podran superar els 6 mesos. Les condicions de treball hauran de recollir-se en un acord escrit. Es detallarà l’horari, salari a percebre, contingut de l’aprenentatge i la cotització a la Seguretat Social.

Rebrà formació en prevenció de riscos i rebrà vigilància de la salut. L’empresa haurà de proporcionar-li els equips de treball i mitjans de protecció adequats al seu lloc.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Quin és el màxim d'hores laborables que ha de contemplar un contracte?Què és un acte de conciliació laboral i perquè és convenient?