.

Salari Mínim Interprofessional: Què és? Quin és?

 In Ambit Laboral, Notícias

El Salari Mínim Interprofessional és un concepte amb el que qualsevol empresari o treballador ha d’estar familiaritzat. També cal estar al corrent de les novetats i actualitzacions anuals pel que fa al SMI. A continuació parlem sobre aquest concepte, i sobre l’import que correspondrà al Salari Mínim Interprofessional el proper any 2018.

Parlem de:

Què és el Salari Mínim Interprofessional?

El Salari Mínim Interprofessional és aquell que qualsevol treballador, independentment del sexe, l’edat, la durada i el tipus de contracte, haurà de percebre mensualment.

L’any 2017 el salari mínim mensual segons la llei era de 707,70€. Aquest import correspon al sou d’un treballador que realitzi jornada completa. En el cas dels treballadors a jornada parcial, el SMI correspondrà a la part equivalent.

Quin serà el Salari Mínim Interprofessional l’any 2018?

El proper any 2018, el Salari Mínim Interprofessional augmentarà previsiblement un 4%. A partir del mes de gener de 2018, el SMI correspondrà a catorze pagues de 736,01€. Cal tenir en compte aquelles empreses que desitgin distribuir les pagues extraordinàries de manera prorratejada; en aquest cas, el salari mensual mínim correspondrà a la part proporcional.

És imprescindible saber que qualsevol treballador amb un sou equivalent al Salari Mínim Interprofessional tindrà dret a un augment de salari a partir del nou any, per tal que aquest correspongui a les xifres establertes per la llei.

Tal i com estableix la llei, aquest salari mínim és de caràcter completament independent a la retribució en espècie. Dit d’altra manera, l’import d’aquesta retribució no està inclòs en l’import establert per la llei com a salari mínim dels treballadors.

Et convidem a llegir aquest post per tal de saber més sobre les principals retribucions variables en el salari.

 

El SMI és un dret de qualsevol treballador. A partir del proper mes de gener, és imprescindible assegurar-se que cada empleat percep un salari equivalent a l’import establert per la llei, com a mínim.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

comunicació interna d’una empresacontracte a temps parcial