.

Quines són les principals retribucions variables en el salari

 In Ambit Laboral, Notícias

El salari d’un treballador està format per dos tipus de retribucions, les retribucions fixes i les retribucions variables. Les fixes són aquelles retribucions que no s’alteren d’un mes a un altre. Les retribucions variables estan lligades a unes dades que depenen normalment dels resultats obtinguts en el mes; és a dir, són retribucions que es generen a curt termini.

Parlem de:

Els sistemes de retribucions variables més emprats per les empreses

  • El pagament de primes. Les primeres són retribucions vinculades, de manera general, a la producció, encara que poden abonar-se també en funció de la qualitat del treball o dels costos.
  • El pagament d’incentius. L’incentiu és una retribució variable basada en les xifres de vendes aconseguides. També reben el nom de comissions o bonus. La importància que les empreses concedeixen al màrqueting i a la rendibilitat fa que moltes vegades es paguin incentius lligats al compliment d’objectius d’interès per les empreses. La regulació dels incentius pot ser diferent d’una empresa a una altra, o fins i tot d’un centre a un altre de treball dins de la mateixa empresa o d’un any a un altre.
  • El pagament de bons. El bo és una retribució a curt termini, normalment dins de l’exercici pressupostari, que s’efectua a directius, tècnics, comandaments i en general a personal qualificat. Són semblants als incentius, però es diferencien d’ells en que estan més relacionats amb els resultats i tenen un component d’apreciació subjectiva, basada en l’apreciació personal de l’exercici del lloc.
  • El pagament de gratificacions. La gratificació és un concepte variable la principal característica és l’absència d’un sistema. Sol concedir de manera totalment subjectiva per part de la direcció, per la consecució de resultats excepcionals o per un esforç considerable. Bé utilitzada per la direcció pot tenir un caràcter molt motivador per a grans col·lectius.

Quan es poden exigir les retribucions variables?

Les retribucions variables poden ser exigibles en el moment de calcular la indemnització per acomiadament si aquesta s’ha meritat; és a dir, si s’han complert els objectius o els resultats que havien de generar el dret al seu cobrament. En aquest cas, la variable passaria a ser un complement salarial pròpiament dit. Si prenem, per exemple, els bonus de meritació anual, per al càlcul del salari regulador de la indemnització d’acomiadament s’utilitzaria l’incentiu anual per vendes meritat l’any anterior.

Actualment s’han començat a utilitzar les retribucions variables a llarg termini, usualment destinades a llocs directius. Aquest sistema rep un tractament fiscal més avantatjós en considerar com una renda de generació irregular en el temps. Al seu torn, serveixen per fidelitzar l’empleat, vinculat a una estratègia empresarial de projecció superior a l’any.

La retribució variable, com a part integrant del salari, no pot deixar de satisfer-se donades les condicions que regulen el dret al seu cobrament estan plasmades en el contracte de treball. L’empresa no pot tampoc modificar el sistema de retribucions variables de manera unilateral, ja que seria una modificació substancial col·lectiva. Si la retribució variable no estigués fixada en el contracte de treball, el treballador no tindrà dret a reclamar-la.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Procés de selecció de personal: quatre fasesActuacions d’inspecció de Treball sobre el registre de jornada