.

EN QUINS CASOS ES POT MODIFICAR EL CONTRACTE?

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

La modificació del contracte laboral es possible per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Es podran acordar les modificacions substancials de les condicions de feina. Aquestes seran les relacionades amb la competitivitat, productivitat i organització tècnica de la feina a l’empresa. Com per exemple:

  • Jornada de feina
  • Horari i distribució del temps de treball
  • Règim del treball a torns
  • Sistemes de remuneració i quantia salarial
  • Sistema i rendiment del treball
  • Funcions

Segons el art. 41.3 de l’Estatut dels Treballadors la decisió de modificació substancial de condicions de treball de caràcter individual, aquestes hauran de ser notificades per l’empresari al treballador afectat amb una antelació mínima de 15 dies a la data de la seva efectivitat. Si el treballador fos perjudicat per la modificació substancial tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei prorratejat per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de 9 mesos. Si el treballador es mostra disconforme amb la decisió empresarial podrà impugnar-la davant la jurisdicció social. La sentència declararà la modificació justificada o injustificada, i en aquest últim cas, reconeixerà el dret del treballador a tornar a les seves anteriors condicions.

Per a què l’empresa pugui realitzar aquestes modificacions al contracte haurà de complir dos requisits: poder demostrar les raons tècniques, organitzatives o de producció i mantenir un sistema de consultes amb els representants legals dels treballadors.

Tota aquesta sèrie de modificacions que hem vist son a títol individual, per a que puguin ser col·lectives haurà d’afectar com a mínim a 10 treballadors en empreses de menys de 100 treballadors, al 10% de la plantilla a empreses d’entre 100 i 300 treballadors, a 30 treballadors a empreses de més de 300 treballadors.

En cas de que les raons siguin totalment demostrables per part de l’empresa les modificacions del contracte hauran de ser acceptades com a una nova condició del seu contracte de feina.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

EN QUINS CASOS PUC DEMANAR UNA EXCEDÈNCIA A LA FEINA?TINC DRET A INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT SI TINC UN CONTRACTE TEMPORAL?