.

TINC DRET A INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT SI TINC UN CONTRACTE TEMPORAL?

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

Gràcies a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha arribat a la conclusió que calcular les indemnitzacions amb diferents barems al finalitzar un contracte és discriminatori. El govern haurà de prendre mesures i ajustar l’Estatut dels Treballadors a la normativa europea. A partir d’ara, els treballadors amb un contracte temporal tindran dret a la mateixa indemnització que un treballador amb contracte fix.

La sentència planteja que no només no han d’haver diferències a les indemnitzacions dels diferents tipus de contracte temporals, sinó que tampoc les ha d’haver entre temporals i indefinits. Fins ara, els treballadors interins no cobraven res al acomiadar-los, mentre que la majoria dels contractes temporals rebien una indemnització de 12 dies per any treballat a l’acabament del seu contracte.

Ara, la indemnització haurà de ser de 20 dies per any treballat si es tracta d’un acomiadament objectiu, és a dir, per causes econòmiques, tècniques o relacionades amb la producció de l’empresa. La nova sentència afecta potencialment a 3.900.000 de treballadors temporals, però els seus efectes  trigaran en deixar-se veure. El Ministeri de Treball està estudiant l’assumpte per veure quines conseqüències tindrà.

Hem de recordar que recentment la UE ha dictat altres dues sentències relatives a la contractació temporal: assegurar al personal funcionari temporal els mateixos drets en quan a la indemnització quan es produeix l’extinció de la relació laboral i afegeix el reconeixement de la seva condició de personal indefinit no fixe si el contracte era abusiu.

Aquesta mesura s’aplicarà a tots els contractes temporals que s’hagin subscrit i que estiguin vigents, o que es celebrin en el futur. Però també afecta a tots els contractes temporals que s’hagin extingit amb anterioritat a la data de la sentència, amb el límit de que no hagi transcorregut un any des de que va finalitzar la relació laboral.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

EN QUINS CASOS ES POT MODIFICAR EL CONTRACTE?EXCEDÈNCIA LABORAL