.

Procés de selecció de personal: quatre fases

 In Notícias, Recursos humans

Un procés de selecció de personal és molt important fer-lo amb rigor si no volem tenir una ràtio de rotació molt alta a l’empresa. Tot seguit veurem les quatre fases d’un procés de selecció de personal.

El procés de selecció de personal té com a objectiu avaluar les característiques i circumstàncies dels candidats a un lloc de treball per a triar, entre una multitud, a la persona que més s’adapti al perfil professional que necessita l’empresa per cobrir aquest lloc. En aquest punt és important ressaltar que no se sol elegir el millor candidat en termes absoluts, sinó el que més i millor s’ajusti a les característiques del lloc sol·licitat.

Atès que el procés de selecció de personal és un procediment força complex i especialitzat, a més de difícils i costosos de dur a terme, cada vegada amb més freqüència són més les empreses, sobretot les de petita i mitjana grandària, que opten per encarregar-los a entitats especialitzades en selecció de personal.

Independentment que aquest procés sigui subcontractat o realitzat per la pròpia organització, normalment sol parlar quatre fases en un procés de selecció de personal.

Parlem de:

Preselecció

Normalment, i més ara que l’ocupació al nostre país passa per un mal moment, el nombre de candidats que es presenta a una oferta de treball és força elevat, pel que és necessari fer una selecció inicial que faci que el procés sigui menys llarg i costós. L’objectiu és reduir el nombre de candidats a una quantitat adequada per a realitzar les diferents proves programades a posteriori.

La forma més comú de fer aquesta preselecció és basant-se en els currículum vitae dels candidats. En aquesta primera selecció s’han de descartar els candidats que no comptin amb la formació adequada necessària per al lloc de treball o l’experiència professional no sigui suficient. La preselecció és difícil i ha d’assumir el risc de descartar candidats que podrien encaixar bé en la nostra oferta de treball.

Realització de proves

Els candidats que han superat la fase anterior solen ser convocats per realitzar una sèrie de proves. En ocasions, el primer que es fa és una entrevista preliminar per establir un primer contacte, encara que el normal és que es passi directament a la realització de les proves.

Els principals tipus de proves que se solen dur a terme són tests psicotècnics amb els que determinen les aptituds i la personalitat del candidat, proves professionals relacionades amb el lloc en qüestió, proves de coneixements sobre temaris preestablerts (generalment reservat a l’Administració pública), proves físiques i fins i tot proves grafològiques.

Entrevistes

Gràcies a les proves anteriors haurem aconseguit reduir el nombre de candidats a la nostra oferta de treball a una quantitat més òptima. Arribats a aquest punt procedeix conèixer-los de forma individual atenent-se en una entrevista personal, per poder fer un bon procés de selecció de personal. L’objectiu no és cap altre que corroborar que la informació que s’ha obtingut sobre el candidat a les proves anteriors és correcta.

A més, les entrevistes són utilitzades per conèixer la disposició dels candidats al lloc de treball una vegada que se li ha proporcionat més informació sobre el mateix (tasques a realitzar, horari, salari, etc.).

Hi ha diferents tipus d’entrevistes i hem de triar la que millor s’adapti a les nostres necessitats: individuals, en grup (s’atén a diversos entrevistats alhora), en panell (diversos entrevistadors i un sol entrevistat), estructurades (amb un guió), no estructurades, etc.

Fase final d’un procés de selecció de personal

Després de la fase d’entrevistes el nombre de candidats s’ha reduït al mínim exponent, pel que ha arribat el moment de triar a la persona o al grup de persones que s’incorporaran a la nostra empresa. Per a això, s’ha de tenir en compte tota la informació recopilada durant les tres fases anteriors i ser el més objectiu possible.

Un cop presa la decisió, moltes empreses realitzen un examen mèdic i, si es supera, es produirà la incorporació, que inicialment pot tenir un període de prova i una fase d’acollida i adaptació que interessa que sigui el més breu possible. I amb això s’acabaria el procés de selecció de personal.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com atraure nous talents a l'empresaQuines són les principals retribucions variables en el salari