.

Contracte temporal: què és i quins tipus hi ha

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte temporal és una de les pràctiques contractuals més comuns al nostre país. Segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social, durant els últims anys, 8 de cada 10 contractes que es van registrar eren de caràcter temporal.

Com el seu nom indica, un contracte temporal és una relació laboral que s’estableix durant un període determinat de temps. Sovint, sol ser la manera més senzilla de contractar a un treballador per realitzar unes tasques en concret. Però, quantes tipologies de contracte per temps existeixen? Vegem-ho:

 

Tipologies de contracte temporal

  • Contracte per obra o servei determinat

Aquest tipus de contractació ve determinada per la durada de l’obra i del servei. Per tant, la finalització del contracte serà en acabar la feina requerida. Aquest contracte es podrà transformar en un d’indefinit, però no tindrà bonificacions.

 

  • Contracte eventual per circumstàncies de la producció

L’objectiu és el de cobrir les circumstàncies de producció. Aquest tipus de contracte temporal no podrà tenir una durada superior a 6 mesos dins d’un període de 12 i, si s’engloba en algun conveni col·lectiu, de 12 mesos en un període de 18.
En acabar el contracte, s’haurà d’indemnitzar el treballador.

 

  • Contracte d’interinitat

L’objectiu d’aquest  acord és el de substituir a un treballador, ja sigui perquè aquest està de baixa. Però en cap cas es podrà utilitzar per cobrir una baixa material. La seva duració vindrà marcada pel temps d’absència de l’altre treballador.

La jornada establerta serà la mateixa que la que tenia l’altre treballador, és a dir, parcial o completa.

 

En tots els casos, els contractes es faran per escrit i podran ser de jornada completa o parcial.

 

Un contracte temporal pot ser la millor solució per cobrir una necessitat puntual a l’empresa. Si aquest és el teu cas, contacta’ns i t’informarem sobre quina tipologia és la més adient i com procedir la contractació.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com passar un contracte temporal a un contracte indefinitCom gestionar les vacances dels treballadors?