.

Contracte temporal: tot el que cal saber

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte temporal és aquell que té una durada determinada. Pot ser a jornada completa o parcial i sempre s’haurà de pactar per escrit, a excepció de certs casos extraordinaris en què la durada del contracte temporal sigui inferior a quatre setmanes.

Parlem de:

Contracte temporal: Quins tipus hi ha?

Hi ha tres tipus diferents de contracte temporal en funció de la causa d’aquesta temporalitat:

Contracte per obra o servei

Es dóna quan el treballador ha de dur a terme una obra o servei concret  per l’empresa. Per tant, la durada d’aquest contracte temporal dependrà del servei que s’hagi de realitzar. Cal saber que, en cas d’extinció del contracte, el treballador tindrà dret a la indemnització corresponent segons conveni. Per altra banda, en cas que després de la finalització del contracte no s’enunciï l’extinció d’aquest, el contracte temporal passarà a considerar-se indefinit.

Contracte eventual

És un tipus de contracte temporal que es dóna quan un treballador ha de realitzar certes tasques puntuals que es donen dins l’activitat quotidiana d’una empresa, per exemple, per acumulació de feina. Com a norma general, tindrà una durada d’un màxim de sis mesos, podent-se modificar en alguns casos depenent del conveni. En cas d’extinció de contracte, el treballador té dret a indemnització, normalment de dotze dies per any treballat.

Contracte d’interinitat o substitució

És el contracte que se signa en els casos en què un treballador n’ha de substituir un altre, per tant la durada dependrà de cada causa concreta. Pot ser ordinari o específic; en el primer cas, se substitueix un treballador que tindrà dret al seu antic lloc de treball un cop finalitzat el contracte temporal. En el segon cas, només se substitueix al treballador durant el procés de selecció.

Cal saber que, sigui el que sigui el motiu de la contractació temporal, aquesta ha d’estar justificada, ja que sinó el contracte temporal es pot convertir en contracte indefinit.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Excedència laboral: Què he de saber?Conveni col·lectiu: Tres preguntes clau