.

La jornada laboral: com es distribueixen les hores de treball?

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

La jornada laboral és el temps que cada treballador dedica a realitzar la feina per la qual ha estat contractat. Tot i que aquesta ve regulada per l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, caldrà pactar-la en els convenis col·lectius o en els contractes laborals.

Segons la regulació vigent, la jornada laboral no pot durar més de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. No obstant això, segons el que s’hagi acordat en el conveni col·lectiu o entre l’empresa i els representants dels treballadors, la jornada laboral es pot distribuir de manera irregular durant l’any. Això significa que no cal realitzar el mateix nombre d’hores cada dia, sempre i quan en acabar l’any no s’hagin excedit el màxim d’hores establertes.

Amb tot, dins d’aquesta distribució irregular s’han de respectar alguns requisits, com els períodes mínims de descans diari i setmanal que preveu aque9sta llei. Així doncs, el temps que discorre entre el final d’una jornada i el començament de l’altra no pot ser inferior a les 12 hores, així com cada treballador disposarà de no menys de 15 minuts diaris si la jornada continuada diària és superior a les 6 hores. Aquest temps de descans comptarà com a treball efectiu si així ho indica el conveni col·lectiu o el contracte de treball. Pel que fa als menors de 18 anys, el seu temps de descans serà de 30 minuts per cada jornada diària continuada de 4 hores i mitja.

A més a més, tot i la distribució irregular de la jornada durant l’any, també s’estableixen un màxim d’hores diàries. D’aquesta manera, un empleat no pot treballar més de 9 hores diàries, a no ser que el conveni col·lectiu estableixi el contrari. Pel que fa als menors d’edat, aquest temps no pot ser superior a les 8 hores.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Guia per entendre l’informe de vida laboralLa protecció a la feina de la dona treballadora embarassada