.

Guia per entendre l’informe de vida laboral

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

L’informe de vida laboral és un document emès per la Seguretat Social que deixa constància del temps cotitzat per un treballador. Permet calcular el dret a les prestacions de la Seguretat Social, ja sigui per saber quan queda per a la jubilació i el que es cobraria en aquest cas, o per fer el càlcul de prestacions per desocupació o per incapacitació. Tanmateix, saber interpretar aquest informe no sempre és fàcil, per la qual t’oferim una petita guia.

En primer lloc s’indiquen la data de sol·licitud de l’informe de vida laboral i les dades personals com el DNI, el domicili i el resum dels dies en els quals s’ha estat donat d’alta a la Seguretat Social.

A continuació es desglossa el resum de la vida laboral, on la primera columna indica el règim en el qual s’ha treballat. Pot ser general per als treballadors assalariats, RETA pels autònoms o règims especials per a treballadors de sectors com la mineria, l’agricultura o els treballadors domèstics.

En un segon terme apareixen les empreses on s’ha prestat servei, així com la data d’alta a la companyia i el moment exacte en el qual es va fer efectiva. Si les dues dates no coincidissin, és la segona la que s’utilitza per computar l’efecte de cotització. També s’indica la data de baixa a l’empresa.

La columna CT fa referència al tipus de contracte, així com el CTP% només s’aplica als contractes a temps parcial, ja que especifica el percentatge de la jornada laboral que s’ha treballat, calculat sobre una jornada completa.

Finalment, el resum de la vida laboral conclou amb el grup de cotització (GC) i identifica la categoria professional que estableix el mínim i el màxim de les bases de cotització, i amb el total dels dies cotitzats en cada una de les empreses.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com s'ha de gestionar el risc laboral durant l'embaràs?Guia per entendre l’informe de vida laboral