.

Com fer una nòmina?

 In Ambit Laboral, Notícias

La nòmina és el document que acredita la retribució dels serveis d’un treballador per part d’una empresa.

Aquest document s’ha d’entregar al treballador a final de més i allà s’hi especifica la quantitat i el motiu de la seva percepció econòmica. A més, també hi conten les retencions i la contribució a la Seguretat Social.

Parlem de:

Tots n’hem rebut i n’hem vist, però, com es fa una nòmina?

A continuació, veurem quins són els punts comuns que han de tenir una nòmina en base a la normativa vigent:

  • Dades de contacte i fiscals de l’empresa.
  • Dades d’informació bàsiques del treballador. També hi especificarem la categoria i la seva antiguitat.
  • Quantitat bruta dels conceptes i percepcions salarials. En aquet punt també hi especificarem els extres, les vacances o les primes.
  • Deduccions fiscals aplicades, segons la legislació vigent.
  • Suma neta de la quantitat a percebre un cop ja s’hi hagin aplicat els descomptes legals.
  • Base de cotització a la Seguretat Social i la quantitat d’IRPF pertinent.
  • Lloc i data d’emissió de la nòmina.
  • Segell de l’empresa.

La nòmina és el document que recompensa els serveis professionals d’un treballadors prestats a la seva empresa

Aquests punts que hem vist conformen la informació obligatòria que ha de tenir qualsevol nòmina. Llavors, cada empresa hi pot aplicar els criteris de disseny i maquetació que més els hi agradi.

Es molt important que una nòmina segueixi aquests criteris ja que és el document que certifica la contribució i la compensació de la relació laboral d’un treballador amb la seva empresa.

Des d’Otgir, et recomanem que confiïs la confecció d’aquesta tasca a professionals. Ells t’assessoraran i t’orientaran per fer que aquest tràmit sigui una gestió de fàcil procés. A part, si ho desitges, des del nostre departament laboral, podem integrar aquesta gestió i automatitzar-lo per tal d’ajudar-te i assegurar que la seva preparació es correcta.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

entrevista de feinaintegrar als treballadors