.

Com fer una nòmina?

 In Ambit Laboral

La nòmina és el document que acredita la retribució dels serveis d’un treballador per part d’una empresa.

Aquest document s’ha d’entregar al treballador a final de més i allà s’hi especifica la quantitat i el motiu de la seva percepció econòmica. A més, també hi conten les retencions i la contribució a la Seguretat Social.

Tots n’hem rebut i n’hem vist, però, com es fa una nòmina?

A continuació, veurem quins són els punts comuns que han de tenir una nòmina en base a la normativa vigent:

  • Dades de contacte i fiscals de l’empresa.
  • Dades d’informació bàsiques del treballador. També hi especificarem la categoria i la seva antiguitat.
  • Quantitat bruta dels conceptes i percepcions salarials. En aquet punt també hi especificarem els extres, les vacances o les primes.
  • Deduccions fiscals aplicades, segons la legislació vigent.
  • Suma neta de la quantitat a percebre un cop ja s’hi hagin aplicat els descomptes legals.
  • Base de cotització a la Seguretat Social i la quantitat d’IRPF pertinent.
  • Lloc i data d’emissió de la nòmina.
  • Segell de l’empresa.

La nòmina és el document que recompensa els serveis professionals d’un treballadors prestats a la seva empresa

Aquests punts que hem vist conformen la informació obligatòria que ha de tenir qualsevol nòmina. Llavors, cada empresa hi pot aplicar els criteris de disseny i maquetació que més els hi agradi.

Es molt important que una nòmina segueixi aquests criteris ja que és el document que certifica la contribució i la compensació de la relació laboral d’un treballador amb la seva empresa.

Des d’Otgir, et recomanem que confiïs la confecció d’aquesta tasca a professionals. Ells t’assessoraran i t’orientaran per fer que aquest tràmit sigui una gestió de fàcil procés. A part, si ho desitges, des del nostre departament laboral, podem integrar aquesta gestió i automatitzar-lo per tal d’ajudar-te i assegurar que la seva preparació es correcta.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

acomiadament nulretribució variable