.

Quina diferència hi ha entre la quitança i la indemnització?

 In Ambit Laboral, Notícias

La quitança i la indemnització són dos documents completament diferents. El primer és entregat a qualsevol treballador en cas de baixa laboral, independentment de si es tracta d’una baixa voluntària o d’un acomiadament. La indemnització, en canvi, correspon només a aquells treballadors que han sigut acomiadats.

 

Parlem de:

La quitança i la indemnització: Definicions

La quitança és un document realitzat per l’empresa en el moment de baixa laboral d’un treballador. En aquest document consta l’import que l’empresa ha d’abonar al treballador en el moment de la finalització de la relació laboral entre aquest i l’empresa. Es tracta d’un document que s’haurà de realitzar tant en cas de baixa voluntària com en cas d’acomiadament.

La indemnització, per altra banda, és un dret d’aquells treballadors que han sigut acomiadats per l’empresa, en comptes de presentar la baixa voluntària. Aquesta és una de les diferències entre la quitança i la indemnització. Aquest segon document estableix un import que el treballador en qüestió tindrà dret a cobrar.

 

Què cal tenir en compte per calcular la quitança i la indemnització?

Són diversos els aspectes que cal tenir en compte per calcular la quitança i la indemnització.

La quitança haurà d’incloure:

  • El sou dels dies treballats durant el mes de la baixa laboral.
  • La part proporcional de les pagues extraordinàries, en cas que aquestes no siguin prorratejades.
  • Els dies de vacances restants, no realitzats pel treballador.
  • Hores extraordinàries que encara no hagin sigut pagades.
  • Qualsevol altre import que correspongui al treballador i aquest encara no hagi cobrat.

Pel que fa a la indemnització, per tal de calcular-la caldrà tenir en compte diversos aspectes. En funció del tipus d’acomiadament, i del tipus de contracte, l’import serà equivalent a un nombre concret de dies per any treballat.

En cas d’acomiadament, els treballadors també tindran dret a atur. Per tant, l’empresa també haurà d’entregar als treballadors el certificat d’empresa. Pots informar-te sobre aquest aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

comunicació internagrup professional i grup de cotització