.

Quina és la diferencia entre grup professional i grup de cotització?

 In Notícias, Seguretat Social

Els conceptes de grup professional i grup de cotització sovint es confonen; aquests fan referència a idees complementàries però diferents. Avui parlem sobre el seu significat i diferències.

 

Parlem de:

Categoria professional i grup de cotització: Què són?

Els conceptes de grup professional i grup de cotització són molt diferents. Per una banda, el primer concepte fa referència a un conjunt de característiques, responsabilitats i tasques relacionades amb cada lloc de treball. Abans de la reforma laboral del 2012, es feia referència a “categoria professional” en comptes de “grup professional”. Llavors, les categories professionals es classificaven en funció de la titulació o experiència dels treballadors. Ara, en canvi, el grup professional d’un treballador dependrà únicament del seu lloc de feina i el que aquest suposa.

El grup de cotització, per altra banda, és un concepte que determina les bases de cotització mínimes i màximes de cada treballador, en funció de la seva activitat o lloc de treball. Els grups i les bases de cotització són establerts per la Seguretat Social, i especifiquen aspectes com el salari mínim que ha de rebre un treballador en funció de la seva professió.

 

Grup de cotització: Què cal saber?

La base de cotització d’un treballador és el que li donarà dret a cobrar la baixa laboral, l’atur i la jubilació. També determinarà l’import que el treballador cobrarà en aquests casos.

També cal saber que, en el cas dels autònoms, malgrat que aquests han de pagar la seva quota de la Seguretat Social, no existeixen grups de cotització concrets en funció de la professió. En canvi, aquests poden cotitzar, dins uns imports establerts, la quota que ells mateixos prefereixin.

El grup professional i grup de cotització d’un treballador sempre haurà de quedar establert en el contracte de treball d’aquest. També haurà de constar en les nòmines. Aquí pots informar-te sobre com fer una nòmina.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

quitança i la indemnitzaciógestió de recursos humans