.

Què és i per a què serveix el certificat d’empresa?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

El certificat d’empresa, és un document imprescindible que el treballador ha de presentar a l’oficina d’ocupació per sol·licitar la prestació d’atur.

Termini de lliurament:
El certificat s’ha de lliurar en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà a la situació legal d’atur. Al seu torn, el treballador disposarà de 15 dies per presentar el certificat a l’Oficina d’Ocupació que li correspongui. Qualsevol retard en la seva presentació suposa una demora al començament del pagament de la prestació. El certificat no ha d’anar firmat per l’empleat; sol per l’empresa.

Contingut del Certificat:
El document conté les bases de cotització dels últims 180 dies i explica la causa de l’extinció del contracte de treball (acomiadament, acabament del contracte temporal, no superació de període de prova, etc.). El Servei d’Ocupació es basarà en el seu contingut per determinar si existeix el dret a percebre la prestació i per calcular el seu import.

Forma de tramesa al SOC:
L’empresa pot remetre el certificat telemàticament al Servei Públic d’Ocupació a través de l’aplicació Certific@2.
Per això, en molts casos, el document ja no es lliura en mà al treballador. Tan sols és obligatori el seu lliurament físic en cas de treballadors fixos discontinus o de treballadors que hagin tingut contractes temporals successius dins del mes.

En el supòsit que l’empresa no lliuri el certificat al treballador, per la raó que sigui, el treballador haurà de sol·licitar igualment la prestació d’atur dins del termini reglamentari.
En cas contrari, perdrà els dies de prestació compresos entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret a la prestació (d’ haver-se sol·licitat en temps i forma) i la data en què efectivament s’hi hagi sol·licitat.
Amb la sol·licitud de prestació, s’adjuntarà una declaració de manca de documentació, perquè sigui el mateix SOC el que requereixi l’empresari directament el certificat d’empresa.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

CONEIX LES PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓCom funciona el pagament únic de la prestació d'atur