.

Quan parlem d’accident de treball?

 In Ambit Laboral, Notícias

Es considera accident de treball a tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executa per compte d’altri. Dins dels accidents de treball es denomina accident “in itinere” el que pateixi el treballador en anar o tornar del lloc de treball

Per tant, perquè un accident tingui aquesta consideració cal que:

  1. El treballador / a pateixi una lesió corporal. Entenent per lesió tot dany o detriment corporal causat per una ferida, cop o malaltia. S’assimilen a la lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
  2. Que executi una tasca per compte d’altri.
  3. Que l’accident sigui amb ocasió o per conseqüència del treball, és a dir, que existeixi una relació de causalitat directa entre treball – lesió.

 Tipus d’accident de treball

Els accident de treball, els podem classificar segons la seva gravetat, segons el lloc de l’accident i segons si són  o no baixa mèdica.

-Segons la seva gravetat

La classificació de l’accident de treball segons la seva gravetat té en compte el dany produït pel treballador i es classifiquen en tres graus:

  1. Lleus.
  2. Greus
  3. Molt greus

-Segons el lloc on s’hagi produït l’accident de treball.

En el supòsit que l’accident de treball es produeixi en l’anada o a la tornada de la feina, es consideren accidents de treball in itinere i si es produeixen en el centre de treball habitual o en desplaçaments de jornada es consideren accidents de treball.

– Segons si són baixa mèdica o no.

També hem de classificar els accidents de treball segons si impossibiliten el treballador per a treballar o no. La classificació seria:

  1. Accidents de treball amb baixa mèdica: Aquell accident de treball o recaiguda que comporta l’absència del lloc de treball, del treballador accidentat.
  2. Accidents de treball sense baixa mèdica: Aquells en què hi ha lesió però que permet al treballador continuar realitzant el seu treball després de rebre assistència.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Quan parlem d'accident de treball?Els beneficis d'aplicar l'avaluació de l'acompliment en l'empresa