.

Què podem considerar com a treball nocturn?

 In Ambit Laboral, Notícias

A l’hora de definir els drets i limitacions dels treballadors nocturns a Espanya és obligatori distingir entre el que s’entén per hores nocturnes i el que es considera un treballador nocturn.

En relació amb les hores nocturnes, es considera treball nocturn el realitzat entre les deu de la nit i les sis del matí. No obstant això, el conveni col·lectiu pot modificar aquesta franja horària, però només en el cas de voler augmentar les hores que es consideren com a treball nocturn.

En relació amb el treballador nocturn, es considera com a tal, el que compleixi almenys un dels següents requisits:

o Aquell que realitza normalment en període nocturn una part no inferior a tres hores de la seva jornada diària de treball.

o Aquell que es prevegi que pot fer en el període nocturn una part no inferior a un terç de la seva jornada anual.

Per qualificar un treballador com nocturn, és imprescindible tenir en compte la programació del treball, és a dir, que a la vista del calendari laboral anual sigui previsible que el treballador compleixi algun dels requisits indicats anteriorment.

La jornada de treball dels treballadors nocturns no pot excedir de vuit hores diàries de mitjana, en un període de referència de quinze dies. A més, no es poden fer hores extraordinàries.

No obstant això, aquests límits tenen algunes excepcions recollides en l’article 32 del RD 1561/1995.

En relació amb la capacitat del treballador, o en funció del tipus de contracte, no es permet el treball en hores nocturnes a:

  1. Menors d’edat, en virtut de l’article 6.2 de l’Estatut dels treballadors.
  2. Els treballadors contractats a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Quant cobra un autònom quan està malalt o pateix un accident fent la seva feina?Quan parlem d'accident de treball?