.

Les autònomes tenen dret a baixa per maternitat?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Les treballadores autònomes tenen dret a la baixa maternal igual que les treballadores per compte d’altri, sempre que estigui al corrent dels pagaments de la Seguretat Social.
El període de descans tindrà una durada de 16 setmanes i podrà iniciar-se després del part o abans d’aquesta data, si l’embaràs ho requereix, podent cedir les 10 últimes setmanes de baixa al pare.

La quantia serà del 100% de la seva base de cotització i no sobre la quota que es paga, durant les 16 setmanes.
Per norma general, aquesta base reguladora és la mateixa que s’estableix per a la prestació per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes.
Existeix la possibilitat de contractar un treballador per compte aliena que la substitueixi, a través d’un contracte de substitució per interinitat de maternitat.
En aquest cas, les assegurances socials de la treballadora estaran bonificades en un 100%, així com la quota d’autònoms durant el temps que duri el contracte, que com a màxim serà de 16 setmanes. La bonificació del 100% serà sobre la base mínima d’autònoms.

Els 5 requisits per accedir a la prestació:
1. Estar donada d’alta en el RETA com a autònoma.
2. Estar al corrent en l’abonament de les quotes mensuals de la Seguretat Social.
3. I en funció de l’edat:
– Si és major de 26 anys, cal haver cotitzat com a mínim 180 dies en els últims 7 anys o bé un any durant tota la seva vida laboral.
– Si té entre 21 i 26 anys, serà necessari haver cotitzat 90 dies en els últims 7 anys o bé mig any durant tota la seva vida laboral.
– Si és menor de 21 anys, no necessita haver cotitzat.

4. Presentar el model IT.1 davant de l’ INSS o de la mútua en un termini de 15 dies des del moment del part.
5. Presentar els justificants de pagament de la Seguretat Social i la “Declaració de situació d’Activitat”, on s’ha d’indicar si es tanca el negoci durant el període de la baixa per maternitat o si es contracta un treballador ja sigui del Règim General o autònom.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Coneix els 3 requisits necessaris per accedir a la deducció per maternitatQuè he de tenir en compte si vull contractar un estranger