.

Coneix els 3 requisits necessaris per accedir a la deducció per maternitat

 In Ambit Laboral, Notícias

La deducció per maternitat és una ajuda econòmica dirigida a totes aquelles dones treballadores, tan autònomes com per compte d’altri, amb fills menors de 3 anys a càrrec seu.
La deducció també s’aplica en el cas d’adopcions i acolliment, sense tenir en compte l’edat del menor, durant els tres anys següents a la seva inscripció en el Registre Civil o durant els tres següents anys a la resolució judicial d’acolliment.
Hisenda també preveu que en cas de mort de la mare o quan la guarda i custòdia s’apliqui només al pare o tutor, aquest també podrà practicar la deducció, sempre que compleixi amb la resta de requisits.

Per accedir a la deducció per maternitat, s’han de complir tres requisits:

– Estar donada d’alta a la Seguretat Social i treballar (Règim General o RETA).
– Estar a càrrec d’un fill menor de 3 anys.
– Haver registrat al nen en el Registre Civil.

La quantia de l’ajuda és de 1.200 euros anuals, encara que, en realitat no es tracta d’una deducció, sinó d’una minoració de la quota diferencial de l’IRPF.
És a dir, l’import econòmic es restarà en fer la declaració de la renda a la quantia resultant que surti a pagar o s’afegirà a la que Hisenda hagi de tornar.
També, és possible cobrar els 1.200 euros de l’ajuda de forma anticipada a raó de 100 euros al mes. Per fer-ho caldrà omplir el Model 140 de l’AEAT.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Com funciona el pagament únic de la prestació d'aturLes autònomes tenen dret a baixa per maternitat?