.

Les 9 funcions principals de recursos humans

 In Notícias, Recursos humans

El departament de personal d’una empresa és aquell que, en línies generals, organitza, dirigeix i coordina els treballadors d’una companyia. Tanmateix, quines són exactament les principals funcions de recursos humans?

  • Planificar el personal segons l’organització de l’empresa. Dissenyar els llocs de treball oportuns i definir-ne les funcions i responsabilitats, així com preveure les necessitats de personal i els sistemes retributius i de promoció interna.
  • Reclutar candidats competents i seleccionar el personal. El departament de recursos humans d’una empresa ha d’analitzar les capacitats de l’aspirant en funció de les tasques a realitzar.
  • Dissenyar plans de carrera i promoció professional dins de l’empresa, mitjançant programes perquè els treballadors adquireixin l’experiència necessària per després progressar en l’estructura organitzativa.
  • Oferir plans de formació del personal, ja sigui orientant-lo sobre les tasques a realitzar o sobre canvis que s’hi produeixin a través de cursos d’inserció, de formació inicial o contínua…
  • Avaluar la tasca del personal, controlant l’absentisme, les hores extraordinàries, els moviments de plantilla, la piràmide d’edat o les relacions laborals.
  • El departament de recursos humans ha de detectar el nivell de satisfacció dels treballadors i gestionar els possibles conflictes laborals que hi pugui haver.
  • Una altra de les funcions de recursos humans és l’administrativa, gestionant els tràmits jurídics i administratius com els contractes, les nòmines, les assegurances socials, les baixes per malaltia…
  • Una altra tasca important del departament de recursos humans és la de gestionar les relacions laborals, promovent la comunicació entre l’empresa i els empleats mitjançant la col·laboració amb els sindicats o comitès d’empresa per negociar el conveni col·lectiu, la política d’incentius i l’acció social de l’empresa.
  • Al mateix temps, ha d’avaluar les condicions de feina i els possibles riscos laborals per tal d’implementar mesures de prevenció, protecció i higiene al lloc de treball.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Quan és posible sol·licitar la incapacitat laboral7 aspectes a tenir en compte durant el procés de contractació