.

Puc tenir una jornada parcial i fer hores extres?

 In Ambit Laboral, Notícias

A causa de la mala aplicació de les hores extres en el cas de contractes a temps parcial,el govern va decidir eliminar la possibilitat que els treballadors contractats a temps parcial poguessin realitzar hores extraordinàries, permetent tan sol la realització d’hores complementàries.
Però, quina diferència existeix entre hores extraordinàries i hores complementàries?

Les hores extraordinàries
són voluntàries, tret que es pactin en conveni o en el contracte de treball, i el seu nombre no pot ser superior a 80 a l’any.
Poden retribuir-se com a hores ordinàries o compensar-se per temps equivalents de descans  retribuït.

Si no s’ha pactat res al respecte en el contracte, es compensaran amb descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.

Pel que fa a les hores complementàries, aquestes poden ser pactades o voluntàries.
Les pactades han d’acordar-se per escrit, en el propi contracte de treball o amb posterioritat, especificant el nombre exacte d’hores que pot fer el treballador.
El treballador haurà de conèixer el dia i hora de realització de les hores amb un preavís de set dies, tret que en conveni es pacti una altra cosa.
Es podrà renunciar al pacte d’hores complementàries amb un preavís de 15 dies, una vegada complert un any de celebració del contracte i sempre per un motiu legal justificat.

Es pot oferir al treballador les hores complementàries voluntàries en aquells contractes indefinits temporals amb una jornada d’ almenys 10 hores setmanals en còmput anual.

El nombre d’hores complementàries no podrà excedir el 30% de les ordinàries. Els convenis poden establir un altre percentatge, però mai podran excedir el 60% de la jornada de treball.

La suma de les hores ordinàries i les complementàries, incloses les prèviament pactades i les voluntàries, no podrà excedir el límit legal definit en el contracte.

Les hores complementàries es retribueixen com a ordinàries i computaran en les bases de cotització a la Seguretat Social. El nombre d’hores realitzades ha d’aparèixer a la nòmina mensual i en els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Durant quant de temps és legal fer contractes temporals continuats?Què fer en cas d'accident laboral