.

EXCEDÈNCIA LABORAL

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

L’Excedència laboral és la decisió que pren un treballador en cessar en la relació laboral amb l’empresa per la que treballa per anar-se’n durant un temps determinat a realitzar altres tasques.
L’Excedència té la seva regulació legal en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, especialment en l’article 46.

Hi ha diferents tipus d’excedències

Excedència voluntària: els treballadors no tenen assegurat el seu lloc de treball, sinó nomes un dret preferent al moment de tornar quan hi hagin vacants en la seva categoria. Dintre de l’excedència voluntària ens trobem diferents tipus:

  1. Excedència per cuidar algun familiar, ja sigui per malaltia o incapacitat que necessiti l’atenció d’una persona les 24 hores del dia. La duració màxima que pot tenir aquest tipus d’excedència és de dos anys.
  2. Excedència per cuidar als fills, ja sigui en situació de naixement, adopció o acolliment d’un menor d’edat. Aquesta excedència a diferència de l’anterior té una duració màxima de tres anys.
  3. Excedència per motius personals que afectin al treballador, que seria aquella excedència en la que el treballador s’agafa un període de temps per dedicar-s’hi a temes que l’afectin en el terreny personal, per exemple, estudis, per viatjar, o per treballar en un altre lloc, etcètera.

Excedència forçosa, per realitzar càrrecs públics o de temes sindicals, que faci difícil la seva assistència al treball. Tanmateix, l’excedència forçosa donarà dret al treballador a conservar el seu lloc de treball i l’antiguitat. Cal dir, que en aquest tipus d’excedència, un cop torni el treballador, s’haurà de sol·licitar dintre del mes següent al seu cessament en el càrrec públic.

Els treballadors que vulguin agafar-se’n una excedència hauran de portar a l’empresa un any, sinó no podran agafar-la.
Finalment, cal dir que la persona que s’agafa una excedència no cobrarà res de l’empresa durant tot el temps que estigui fora.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

TINC DRET A INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT SI TINC UN CONTRACTE TEMPORAL?TEST PSICOTÈCNIC EN LES ENTREVISTES DE TREBALL