.

Conveni col·lectiu: Tres preguntes clau

 In Ambit Laboral, Notícias

Un conveni col·lectiu és un acord de treball que fa referència a les condicions laborals que han de regir entre les parts, empresa i treballador. Aquest conveni, que està regulat per la llei, varia en funció de l’ofici i el criteri seguit.

Parlem de:

Què és un conveni col·lectiu?

Podríem definir conveni col·lectiu com una norma laboral que tot empresari o treballador ha de seguir per a acomplir les regles de joc mínimes, és a dir han de ser la base sobre la qual s’escriuen els contractes laborals, ja que el conveni estableix els drets i deures de cadascuna de les parts.

Un conveni col·lectiu especifica aspectes molt variats relacionats, per exemple, amb la jornada laboral, període de prova o les vacances dels treballadors. Determina també quins drets i deures tenen aquests i especifica la informació relacionada amb la remuneració dels treballadors, en funció del seu nivell ó grup professional.

Conveni col·lectiu: Quins tipus hi ha?

Els convenis col·lectius es solen classificar bàsicament en funció del seu àmbit d’aplicació, segons siguin provincials, autonòmics, estatals, etc…

Quina és la durada d’un conveni col·lectiu?

Els convenis col·lectius es renoven cada cert temps que pacten les parts. És important que, quan s’actualitzen les dades retributives d’un conveni, l’empresa l’actualitzi i realitzi els canvis necessaris pel que fa a les nòmines dels treballadors.

El conveni col·lectiu que regula la relació laboral en funció del seu àmbit d’ aplicació ha de ser especificat en el contracte.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Contracte temporal: tot el que cal saberEntrevista de treball: Consells per l’entrevistador