.

Contracte fix discontinu: tot el que has de saber

 In Ambit Laboral, Notícias

En aquest post parlarem d’un altre tipus de contracte laboral especial. El contracte fix discontinu és un contracte que es duu a terme en casos de feines periòdiques o de temporada en una empresa. Aquestes feines no es donen mai de manera regular. Per tant, aquest tipus de contracte permet donar d’alta els treballadors només en els períodes necessaris.

Parlem de:

En quins casos se sol oferir un contracte fix discontinu?

Per les seves característiques especials, a quin tipus d’empreses es fa un contracte fix discontinu? Doncs en aquelles empreses en què el volum de feina va en funció de la temporada. Dit d’altra manera, en aquelles feines que requereixen més volum de personal durant certs períodes de l’any concrets. És important que aquests períodes de temps no siguin sempre els mateixos. En cas contrari, ja no es tractaria d’un contracte fix discontinu. Una de les característiques d’aquest contracte és que la data d’inici i finalització no sempre poden saber-se amb antelació.

Com ha de ser el contracte?

Un contracte fix discontinu sempre ha de ser firmat per escrit. Sempre haurà d’establir de manera molt clara la jornada laboral que tindrà el treballador. És a dir: el número d’hores a treballar. Què més ha de constar en aquest tipus de contracte laboral? Doncs ha d’aparèixer, també de manera clara, la distribució dels horaris. Així, el treballador i l’empresari estaran ben informats.

Quina altra informació ens donarà aquest tipus de contracte? També ha de figurar la forma en què l’empresa comunicarà al treballador les hores a treballar. Una altra dada important que s’ha de trobar en aquest tipus de contracte del que estem parlant en aquest post és la durada aproximada de l’activitat que es durà a terme.

Aquestes són, entre d’altres, dades importants que figuraran en el contracte fix discontinu que es signarà entre les dues parts: empresari i treballador.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

El contracte en pràctiques i les seves característiquescontracte de relleu