.

Contractació de menors: què has de saber?

 In Ambit Laboral, Notícias

La contractació de menors és un tema que s’ha de tenir molt en ment, ja que cada vegada són més els menors d’edat que busquen feina, ja sigui per l’estiu o a jornada parcial. Cal saber que la contractació de menors té uns requeriments específics, dels quals parlarem avui.

Parlem de:

Contractació de menors: què diu la llei?

La llei estableix que els majors de setze anys i menors de divuit, que no estiguin emancipats, podran ser contractats per realitzar certs oficis sempre que això sigui prèviament autoritzat pel pare, mare o tutor legal. Tot i així, la contractació de menors prohibeix que aquests realitzin certes tasques que puguin comportar perill, i presenta també limitacions pel que fa al temps treballat.

Contractació de menors: quines tasques no poden realitzar?

Mentre que la contractació de menors és legal, és il·legal que aquests realitzin certes tasques, de les quals parlem a continuació:

  • Qualsevol tipus d’activitat considerada perillosa per a la seva salut.
  • Tampoc podran realitzar tasques nocturnes, entre les deu de la nit i les sis de la matinada.
  • No podran fer hores extres ni tenir una jornada laboral de més de vuit hores.
  • Hauran de tenir, com a mínim, dos dies de descans cada setmana, sense interrupció, tal com estableixen les lleis de contractació de menors.

Contractació de menors: riscos laborals

Com a part de la política de prevenció de riscos laborals, abans de dur-se a terme la contractació a menors caldrà que una empresa s’asseguri que no hi pot haver cap tipus de risc de cares al treballador, per tal de garantir que no hi ha perill.

La contractació de menors és un tema molt delicat i, en cas de no obeir la llei, pot suposar una infracció molt greu de cares a l’empresa. És per això que cal assegurar que les condicions de treball i les tasques a realitzar d’un menor són apropiades.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Riscos laborals: Es poden donar en una oficina?sistema RED