.

Aspectes a tenir en compte sobre la reducció de jornada derivada per cura de fills

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

Quan el treballador sol·licita la reducció de jornada, pot escollir reduir la seva jornada diària entre el 12,5% i el 50%. Excepte, en el cas de pares amb fills que pateixen malalties greus, que podran demanar entre el 50% i el 100% de reducció.

El treballador pot escollir l’horari, sempre que respecti el que estableix el conveni col·lectiu d’aplicació. Fins i tot,  pot escollir un horari fix, encara que l’empresa treballi per torns, sense que l’empresari pugui modificar aquest horari, una vegada que l’empleat el tingui assignat.

Pel que fa al salari, la majoria dels conceptes de la nòmina de l’empleat es reduiran en el mateix percentatge que la reducció de jornada. És a dir, el salari base, la part proporcional de les pagues extres i l’antiguitat es reduiran en el mateix percentatge que la reducció de jornada en tots els casos.

Excepte, les dietes, el plus de transport o locomoció  que haurien de mantenir-se iguals, en tant i quan la reducció de jornada sigui lineal, doncs l’empleat anirà a treballar els mateixos dies.

A més, té dret al mateix nombre de dies festius, vacances i dies d’assumptes propis (si així ho contempla el conveni).

Pel que fa a la indemnització per acomiadament, rescissió o finalització de contracte, es calcularan com si l’empleat no estigués en reducció de jornada derivada per cura de fills.

La sol·licitud de reducció de jornada s’ha de fer per escrit i amb una antelació mínima de 15 dies. Ha d’incloure la data d’inici i de fi. En cas de sol·licitar la reducció de jornada per a la guarda d’un menor, el límit establert actualment és fins als 12 anys d’edat.

En cas de voler contractar un treballador substitut que cobreixi la resta de la jornada, s’haurà de fer mitjançant un contracte d’interinitat.

L’acomiadament d’un empleat en reducció de jornada derivada per cura de fills, serà considerat nul llevat que l’empresari provi que es tracta d’un acomiadament procedent.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què ha de tenir present l'empresa davant una ordre d'embargament de nòminaConeix la nova regulació per a la gestió de la incapacitat temporal