.

Actuacions d’inspecció de Treball sobre el registre de jornada

 In Ambit Laboral, Notícias

Des del 2013 i després el RD-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors es va incloure en l’Estatut dels Treballadors una disposició que preveu el registre de jornada diari dels treballadors i l’obligació de l’empresari de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial.

Parlem de:

Pla de Control 2016 i el registre de jornada

El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament amb especial atenció al registre de jornada i quadrants de treballadors a temps parcial.

Com a principal novetat en aquestes actuacions de la Inspecció figura la vigilància també en el registre de les jornades dels treballadors a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això la inspecció de treball pretén evitar el frau en la realització de les hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

Per tant, si ets empresari i tens contractats treballadors has de saber que per Llei has de portar un registre de jornada amb l’horari dels teus empleats amb contracte a temps parcial o a temps complet i implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral.

 

Condicions i conseqüències de l’incompliment del registre de jornada

Si bé és cert que en el contracte de l’empleat a temps parcial i a temps complet s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir dues coses addicionals:

Realització del còmput per mes de les hores ordinàries i de les hores complementàries (en cas de temps parcials) i extraordinàries (en cas de temps complets) lliurant al treballador una còpia del resum juntament amb la nòmina.

Conservar el registre de jornada al centre de treball durant un període mínim de quatre anys.

Ara bé, ¿què passaria en cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari?

Evitar faltes i omissions al registre

Si es comprova per part de la inspecció alguna falta al registre de jornada:

 

  • Si el contracte és a temps parcial, el treballador contractat a jornada parcial es presumeix automàticament a jornada completa.
  • Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu contemplada en l’Art. 6.6 de la Llei d’infraccions i sancions (LISOS)
  • Si es comprova el cas d’incompliment de jornada la multa seria a partir dels 625 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

Arribats a aquest punt, resulta fonamental per a l’empresari portar un registre de jornada, per la qual cosa ha de disposar d’una plantilla per gestionar el seu control i posterior lliurament al treballador d’una còpia amb la nòmina mensual.

¿Què ha d’incloure el registre de jornada?

No existeix un model oficial per a dur a terme aquest registre de jornada, però el mateix ha de contenir la següent informació:

 

  • Identitat de l’empresa
  • Identificació del treballador
  • Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball
  • Detall de l’hora d’entrada i sortida de cada treballador, assenyalant les hores ordinàries, complementàries o extraordinàries, si s’escau, realitzades i desglossades per cada dia de treball efectiu.
  • Signatura del representant legal de l’empresa si ho hagués.
  • Vaig rebre del treballador.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Quines són les principals retribucions variables en el salariEmployer branding i atracció del talent a la teva empresa