.

Contracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació

 In Ambit Laboral, Notícias

L’article 43 del Reial Decret Legislatiu 1/2013 que aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social indiquen que els centres d’especial d’ocupació tenen com a objectiu assegurar una ocupació remunerada per a les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, la plantilla d’aquests centres especials d’ocupació estarà constituïda pel major nombre de persones amb discapacitat, i com a mínim, el 70%.

Parlem de:

Quins contractes temporals es poden realitzar a persones amb discapacitat?

En principi, es poden fer tots els contractes temporals que recull l’Estatut dels Treballadors, a excepció del contracte a distància, amb algunes peculiaritats.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge

Excepcionalment, podrà ser ampliat la durada màxima del contracte fins quatre anys si hi ha un informe previ favorable elaborat pel personal corresponent, sempre que la  persona amb discapacitat no hagi assolit els coneixements necessaris per al lloc de treball.

D’altra banda, el temps de formació podrà arribar als dos terços de la jornada.

A més, si per les circumstàncies de discapacitat del treballador, aquest no pugui desenvolupar cap tipus de formació, no es requerirà cap temps mínim.

Període adaptació i període de prova

L’equip multiprofessional podrà acordar que la persona amb discapacitat passi per un període d’adaptació, així com les condicions d’aquestes.

En aquest sentit, en els contractes podran pactar-se un període d’adaptació al treball que, tindrà el caràcter de període de prova, i la durada no podrà excedir de sis mesos amb l’objectiu de facilitar l’adaptació professional del treballador amb discapacitat.

Jornada de treball

En cap cas es podrà realitzar una jornada de més de vuit hores diàries de treball efectiu. A més, excepte les realitzades per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris, no poden fer hores extraordinàries.

Dret a assistència mèdica

El treballador, previ avís i sempre que ho justifiqui, tindrà dret a absentar-se del treball per assistir a tractaments de rehabilitació metge i per assistir a accions de formació professional.

Aquest dret serà remunerat, i per tant no es pot realitzar cap tipus de descompte en la nòmina, si no excedeix els deu dies en un semestre.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Conveni especial amb la Seguretat SocialCom es fan els empresaris?