.

Conveni especial amb la Seguretat Social

 In Notícias, Seguretat Social

Molts treballadors signen un conveni especial amb la seguretat social per seguir cotitzant a la jubilació després de perdre la feina o si se li redueixi la jornada de treball.

Aquest conveni, que es pot subscriure d’una manera voluntària, té com a objectiu no perdre els drets generats per a la futura jubilació.

No obstant això, encara que normalment es realitza amb l’ànim de cobrar una pensió de jubilació més alta, aquest conveni especial també cotitza la incapacitat permanent. En sentit contrari, no permet cotitzar per tenir dret a la prestació per desocupació, ni per a la prestació de maternitat, paternitat, riscos durant l’embaràs o lactància.

És a dir, que no podrem subscriure aquest conveni per tenir dret a cobrar l’atur, ni la maternitat o paternitat, però sí que es tindrà en compte en cas que ens concedeixin una incapacitat permanent, ja sigui parcial, total, absoluta o de gran invalidesa.

La sol·licitud del conveni s’ha de fer en el model oficial davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social del domicili del treballador que ho sol·licita. En aquest enllaç pots trobar el model.

Parlem de:

Bases de cotització a la Seguretat Social

Per saber l’import mensual que s’ha d’abonar a la Seguretat Social, el treballador ha de decidir la base de cotització sobre la que es vol realitzar el conveni col·lectiu. Aquesta base és la que determinarà en un futur la quantia de la pensió de jubilació, cosa que fa que sigui molt important escollir una base que sapiguem que podem pagar, i al seu torn, que ens permeti obtenir una pensió adequada.

En relació amb l’objectiu comentat anteriorment, el treballador no és lliure d’escollir la quantia de la base de cotització, sinó que dependrà de les cotitzacions realitzades anteriorment a la subscripció del conveni.

Aquesta limitació ve derivada de l’objectiu d’aquest conveni, que no és ampliar els drets econòmics dels treballadors a la jubilació, sinó mantenir-los quan el treballador perd la feina o veu reduït el seu salari o jornada.

La base de cotització mai podrà ser inferior a la base mínima ni superior a la base màxima, és a dir, 893,10 euros i 3.751,20 euros en 2017 respectivament.

Opcions en base a les anteriors cotitzacions

Tenint en compte les quanties màximes i mínimes, la base de cotització que esculli el treballador mai podrà superar la determinada per aquestes dos opcions en base als seus cotitzacions anteriors:

OPCIÓ I – Mantenir la mateixa base de cotitzacions per contingències comunes que tenia immediatament abans de la subscripció del conveni, corresponent al grup de cotització, en relació amb el seu grup professional pel qual estava contractat, sempre que hagi cotitzat a la mateixa almenys durant vint-i-quatre mesos consecutius o no, en els darrers cinc anys.

En el cas que el treballador opti per aquesta base, se’n pot incrementar en el mateix percentatge en què s’augmenti, la base màxima del grup de cotització corresponent a la seva categoria professional, a l’efecte de conformar la base de cotització per al conveni especial a què es refereix aquest apartat.

La intenció és que si el treballador perd una feina, pugui mantenir la cotització d’aquesta ocupació, fins i tot tenint en compte els increments del grup de cotització.

OPCIÓ II – La mitjana de la base de cotització de contingències comunes en els dotze mesos consecutius anteriors a la baixa i sempre que sigui superior a la base de cotització mínima dels treballadors per compte propi o autònom (893,10 euros en 2017) .

Si no arriba a un període de cotització de dotze mesos, aquesta base estarà constituïda pel resultat de multiplicar per 30 el quocient de dividir la suma de les bases de cotització entre el nombre dels dies cotitzats.

És a dir, que el treballador podrà escollir qualsevol base de cotització compresa entre la base mínima i la base més alta entre les dos opcions anteriorment esmentades.

Càlcul de la quota a ingressar

Un cop determinada la base de cotització, la quota mensual a ingressar pel beneficiari serà el resultat d’aplicar el percentatge vigent de cotització per la base de cotització, multiplicant per 0,94. El tipus de cotització vigent en 2017 per al conveni és de 28,3%.

Per exemple, si es vol tenir una base de cotització per a la jubilació de 1.300 €, cal realitzar els següents càlculs:

Base de cotització: 1.300 € x 28,3% x 0,94 = 345,83 € mensuals.

En aquest exemple, i per mantenir una cotització a la jubilació durant la subscripció del conveni el beneficiari haurà d’abonar mensualment la quantitat de 345,83 euros.

Termini d’ingrés

La quota s’ha d’ingressar al mes següent al que s’estigui cotitzant.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Contractar un nou treballador- l’assegurançaContracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupacio