.

Les 7 possibles conseqüències de no donar d’alta a un treballador

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

El fet que l’empresari tingui un empleat sense donar d’alta és molt arriscat i pot causar més problemes que avantatges.
1- El primer risc és que un inspector de treball pot visitar l’empresa, estant present el treballador sense contracte o, fins i tot, que l’inspector vagi al local sense donar-se a conèixer i s’adoni de la situació irregular del personal que presta serveis.

2- També podria ser el propi treballador o qualsevol altra persona la que doni a conèixer la situació a la Inspecció de Treball.

3- El treballador sense donar d’alta es converteix automàticament en indefinit i a jornada completa, encara que el servei que vingués prestant hagi sigut per temps inferior. Això, tret que l’empresa pugui provar que la seva jornada era parcial o que acrediti els seus serveis com a temporals.

4- La Seguretat Social realitzarà l’alta d’ofici i reclamarà a l’empresa les quotes impagades amb els recàrrecs que procedeixin.
Per determinar la data d’inici de la prestació de serveis, s’entendrà com a vàlida la que el treballador indiqui, tret que l’empresa demostri el contrari.

5- Si un treballador que no està d’alta sofreix una incapacitat temporal i, a conseqüència d’això, la Seguretat Social s’adona de la situació, la prestació derivada de la Incapacitat Temporal serà abonada per l’empresari, encara que en un primer moment l’administració es faci càrrec del pagament i després ho reclami a l’empresa.

6- No donar d’alta a un treballador constitueix una infracció greu per part de l’empresa, sancionable amb multes que van des dels 3.126 a 10.000 euros.

7- Es perden totes les ajudes i bonificacions des de la data en què es va cometre la infracció fins transcorreguts dos anys.

Per tant, per l’empresari és més convenient regularitzar la situació des d’un principi i, en tot cas, buscar contractes bonificats que puguin abaratir els costos Socials, en lloc de recórrer a una infracció que pot portar molts maldecaps

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

La indemnització laboral, s'ha de declarar?Quant cobra un autònom quan està malalt o pateix un accident fent la seva feina?