.

la indemnització laboral, s’ha de declarar?

 In Ambit Laboral, Notícias

El tipus d’indemnització i la quantia percebuda per la mateixa, són els dos criteris principals que determinaran, en últim terme, si la teva indemnització pot quedar exempta de ser declarada o no.
Existeixen dues causes possibles que donen dret a rebre una indemnització;

– per ser acomiadat de manera improcedent.
– en finalitzar un contracte.

Indemnització per acomiadament improcedent
Estan exemptes fins a la quantia legalment establerta, però només quan la improcedència de l’acomiadament sigui reconeguda en un Acte de Conciliació o per Resolució Judicial.
Per tant, caldrà declarar la nostra indemnització si la improcedència de l’acomiadament, ha estat un mer reconeixement per part de l’empresari.
En els acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, quedarà exempta la part d’indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori en l’Estatut dels Treballadors per a l’acomiadament improcedent.
En ambdós supòsits el límit exempt de tributar serà 180.000 euros.
Indemnització per fi de contracte
No estan exemptes de tributar perquè no deriven d’un acomiadament, sinó del compliment del temps convingut en un contracte.
Per tant, si percebem una indemnització en finalitzar un contracte temporal, d’obra o servei o eventual per circumstàncies de la producció, haurem de declarar-les en la Renda a l’apartat de rendiments del treball.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Es convenient cotitzar per la base mínima si ets autónom?Les 7 consequencies per no donar d'alta a un treballador.8