.

Es convenient cotitzar per la base mínima si ets autónom?

 In Notícias, Seguretat Social

L’elecció de la base de cotització té gran importància, ja que en funció de la seva quantia es calcula l’import de les prestacions d’incapacitat i de la pensió de jubilació.

El treballador assalariat cotitza en proporció al seu salari, però l’autònom no té salari i és ell mateix qui tria la seva base, entre la mínima i la màxima.

Els autònoms que cotitzen per la base mínima, poden obtenir uns rendiments elevats en l’exercici de l’activitat per compte propi i, no obstant això, pagar sempre la mateixa quota a la Seguretat Social.

Però, tenir la base de cotització mínima, té alguns desavantatges:

Si l’autònom causa baixa per malaltia comuna, cobrarà el 60% els 20 primers dies de la baixa i després el 75%. Tenint en compte que ha de seguir pagant la quota d’autònom durant aquest temps, podem veure que la seva prestació per *IT serà molt reduïda.

Per al càlcul de la pensió de jubilació, s’estima que els pensionistes autònoms cobren de mitjana, un 37% inferior a la mitjana del Règim General.

Molts autònoms decideixen incrementar la seva base de cotització a partir d’una edat per aconseguir una pensió més alta.

El càlcul de les pensions de jubilació es realitza en base a les cotitzacions dels 25 anys precedents, però cal tenir en compte que la llibertat d’elecció de base es restringeix a partir dels 47 anys i només és possible incrementar-la de forma gradual conforme als límits establerts cada any.

És preferible triar una base de cotització que es trobi en correspondència als ingressos obtinguts en l’activitat, tal com passa en la contractació per compte aliè.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Perquè és convenient aplicar la gestió per competènciesLa indemnització laboral, s'ha de declarar?