.

Embargament de la nòmina a un treballador

 In Ambit Laboral, Notícias

En la situació econòmica actual, molts dels treballadors tenen problemes econòmics importants i en alguns casos, es produeixen embargaments en les seves nòmines, bé per part dels procediments judicials, o per part d’organismes públics amb els qui tinguin algun tipus de deute.

El cas és que l’augment d’embargaments sobre sous i salaris és una realitat cada dia, i les empreses veuen com es troben obligades a practicar un embargament sobre la nòmina.

Parlem de:

Les quanties a embargar i el procediment de comunicació

Les quantitats que són susceptibles d’embargament en una nòmina vénen regulades per la Llei d’Enjudiciament Civil i com a norma general, els embargaments de nòmines o sobre els salaris no són íntegres. Un embargament respecta els mínims personals i familiars i es realitzen per trams de salari, quedant en la majoria dels casos, una quantia disponible a pagar al treballador.

Exceptuant els embargaments que es poden generar per falta de pagament de pensions alimentoses als fills en el cas de divorci, en els que es realitza un embargament que cobreixi el total de la pensió alimentosa, la resta d’embargaments segueixen el següent ordre:

La quantia equivalent al primer salari mínim interprofessional és inembargable.

Per a la primera quantia addicional fins a la que suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 %.

Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 %.

Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 %.

Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 %.

Per a qualsevol quantitat que excedeixi de l’anterior quantia, el 90 %.

En la nòmina, l’empresa està obligada a detallar l’import exacte que ha procedit a embargar al treballador i també ha de comunicar prèviament al mateix, l’existència d’un embargament sobre el seu salari.

Procediment d’ingrés de l’embargament

La notificació judicial o administrativa de l’embargament reflectirà el compte bancari en la qual l’empresa ha d’ingressar la quantia embargada al treballador i el mecanisme de notificació de les dades sobre aquest ingrés.

En tot cas, sempre hem de facilitar al treballador el justificant de la transferència abonada per l’embargament o el document que acrediti que l’empresa ha complert fefaentment l’obligació imposada en l’embargament d’aquesta nòmina.

En el cas que el treballador hagi cursat baixa en l’empresa per extinció de contracte o qualsevol altra causa, l’empresa haurà de comunicar aquest extrem a l’organisme que ha procedit a travar els ingressos del treballador.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Contractar un Millennial?Acomiadament col·lectiu: què és?