.

Els 10 elements d’un contracte laboral

 In Ambit Laboral, Notícias

Els diversos elements d’un contracte laboral defineixen i determinen totes les condicions de treball d’un empleat, i els drets i deures tant d’un empresari com un treballador. Per aquest motiu, és imprescindible incloure tots els elements d’un contracte laboral necessaris al realitzar el document en qüestió.

Parlem de:

Quins són els principals elements d’un contracte laboral?

  1. Dades personals del treballador. Un contracte laboral ha d’establir clarament les dades personals del treballador en qüestió: nom, adreça, DNI, número de la seguretat social…
  2. Lloc de treball o categoria professional. Aquest determinarà les funcions i tasques a realitzar pel treballador.
  3. Dades de l’empresa o centre de treball. Nom fiscal de l’empresa, adreça del centre, CIF, CCC…
  4. Tipus de contracte. Caldrà definir clarament el tipus de contracte: indefinit, temporal, per obra o servei…
  5. Tipus de jornada a realitzar pel treballador. Un dels elements d’un contracte laboral que no poden faltar és el nombre d’hores a realitzar diàriament, setmanalment, mensualment o anualment pel treballador. També caldrà establir si hi ha acord pel que fa a la realització d’hores complementàries o extraordinàries.
  6. Dades del període de prova. El contracte haurà d’establir la durada i data d’inici del període de prova.
  7. Data de finalització del contracte. En el cas dels contractes temporals, aquest és un altre dels elements d’un contracte laboral imprescindibles. Caldrà establir la data de finalització del contracte, així com el motiu.
  8. Conveni col·lectiu que defineix i estableix els drets i deures del treballador en qüestió. El contracte haurà de fer menció del conveni col·lectiu al qual el treballador s’ha de referir en cas de dubte sobre les seves condicions laborals.
  9. Vacances laborals. Els elements d’un contracte laboral han d’incloure el número de dies de vacances anuals.
  10. Retribució o salari. Caldrà establir, també, quina serà la retribució del treballador. També caldrà fer referència a les pagues extraordinàries, i establir si aquestes es cobraran de manera prorratejada.

La realització d’un contracte laboral complert és el primer pas per establir una bona relació laboral entre empresari i treballador.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

assistència sanitària de la Seguretat Socialtipus d'entrevista de feina