.

Contractar un nou treballador: l’assegurança

 In Ambit Laboral, Notícias

Valorar els costos, assegurança, salaris, convenis, etc…, és una tasca molt important a l’hora de contractar un nou treballador.

Parlem de:

Com es valoren els costos a l’hora de contractar un nou treballador?

Quan un empresari vol contractar un nou treballador, el que ha de fer és una valoració dels costos que li suposa aquest treballador:

  • Els costos salarials
  • Costos de la Seguretat Social.
  • Despeses afegides con pot ser l’assegurança de convenis.

L’assegurança de convenis és de caire obligatori i és establerta pel conveni de la nostra activitat.

Assegurança col·lectiva

L’assegurança col·lectiva de conveni comprèn tots els accidents que li puguin esdevenir a un treballador mentre fa la seva feina. El prenedor de l’assegurança és l’empresa, mentre que l’assegurat és cadascun dels treballadors. Quan es negocia el conveni s’estableixen les quantitats que ha de percebre un treballador en cas d’accident laboral. Hi ha professions que pel seu caire fa necessària una assegurança de vida a més de la d’accidents, com és el cas dels treballador de l’hostaleria.

Malgrat el nombre de treballadors en una empresa, quan es contracta l’assegurança, aquesta cobreix a tots els empleats que estan donats d’alta al TC2 que es presenta a la fi de cada mes, fent referència al mes anterior. Quan venç la pòlissa es quan s’ha de regularitzar. En funció del temps que ha estat donat d’alta el treballador es pagarà la prima corresponent. Es pot donar el cas que l’empresa hagi d’abonar una quantitat addicional, això es dona en el cas que l’empresa tingui més treballadors que en el moment de la contractació, o que lo tornin els diners si en té menys.

Adscripció a una Mútua

Els termes no s’han de confondre. No és el mateix la contractació d’una assegurança obligatòria de vida (com en el cas esmentat dels treballadors de l’hostaleria) o una assegurança d’accidents, amb l’adscripció a una Mútua. La Mútua és la qui se n’ocupa de proporcionar assistència mèdica en cas d’accident laboral o malaltia professional. Arribats al cas, és l’assegurança obligatòria d’accidents la que proporcionarà la indemnització adient quan passa un sinistre.

La Mútua ofereix assistència als autònoms i als assalariats mentre que l’assegurança obliga a l’empresa a la seva contractació, sent les seves cobertures tan sols pel treballador.

I en cas que l’empresa no asseguri a un treballador…?

Doncs, donat aquest cas, el treballador té el dret de denunciar a l’empresa que no ha subscrit una pòlissa recollida en el conveni. Seria un cas greu si el treballador no estès assegurat i es produís un accident laboral. S’ha de tenir en compte que si un treballador té un accident laboral greu, provocant una invalidesa, i s’ha d’indemnitzar, les quanties poden ser quanties poden ser molt elevades. L’absència d’assegurança pot tenir conseqüències molt greus per a l’empresa i deixar-la molt mal parada.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Que es un accident laboral?Conveni especial amb la Seguretat Social