.

Acomiadament col·lectiu: què és?

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

L’acomiadament col·lectiu és una extinció de contractes de treball, fundada en motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció, quan afecta a un determinat nombre de treballadors en un període de temps concret i establert legalment.

Un contracte de treball pot suspendre’s o extingir-se per diferents causes: mutu acord entre les parts, motius consignats en el propi contracte, expiració del període establert, realització de l’obra o servei objecto de la relació, mort o jubilació del contractant, dimissió del treballador, jubilació, malaltia o mort d’aquest, força major, raons objectives, voluntat del treballador per motiu justificat i acomiadament col·lectiu fundat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Al llarg d’aquests anys de crisi econòmica, has sentit parlar en multitud d’ocasions dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE). Els acomiadaments col·lectius són la causa principal d’aquests procediments, als quals moltes empreses han aconseguit acollir-se en els últims temps. En 2012, Espanya va ser un dels països europeus amb un major nombre d’acomiadaments col·lectius. En concret, va ocupar la cambra posada en el tercer trimestre de l’any. Segons l’actual Govern, el nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius va caure al setembre de 2014 un 64,3 per cent, respecte al mateix període de l’any anterior.

L’Estatut dels Treballadors estableix, en el seu article 51.1, que “ s’entendrà per acomiadament col·lectiu l’extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan, en un període de noranta dies, l’extinció afecti a:

  • Deu treballadors, en empreses que ocupin menys de cent treballadors.
  • El deu per cent del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.
  • Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors”.

També té la consideració d’acomiadament col·lectiu l’extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l’empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc i es produeixi com a conseqüència del cessament total de l’activitat empresarial en base a les causes indicades.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Embargament de la nòmina a un treballadorL’informe de vida laboral: què és i per a què serveix?