.

Els impostos sobre la retribució en espècie

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

La retribució en espècie, com a complement al pagament en diners, és una fórmula estesa de remuneració als treballadors que, en cap cas, podrà superar el 30% de les percepcions salarials. Tributa en la declaració de la renda, tot i que en alguns casos pot estar exempta.

Es considera retribució en espècie l’ús, consum o obtenció de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat per a fins particulars del treballador. Aquest concepte engloba, entre altres coses: el lliurament d’accions a preus rebaixats, la concessió o ús del vehicle, la utilització d’un habitatge, l’aportació a plans de pensions, les primes per a la cobertura de malaltia i els préstecs a un tipus inferior al de mercat.

Altrament, no tenen aquesta consideració les quantitats destinades a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal empleat, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball; ni les primes o quotes satisfetes per l’empresa en virtut de contracte d’assegurança d’accident laboral o de responsabilitat civil del treballador.

 

Parlem de:

Quina retribució en espècie està exempta?

-Els Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines, menjadors d’empresa o economats de caràcter social.

-La Utilització de béns destinats als serveis socials i culturals del personal empleat. S’inclouen aquí, entre altres, els destinats a prestar el servei de primer cicle d’educació infantil als fills dels treballadors, així com la contractació d’aquest servei a tercers degudament autoritzats.

-Les Primes satisfetes per a la cobertura de malaltia complint els següents límits:

 

  • Cobertura de malaltia el propi treballador, cònjuge o descendents.
  • Que la prima no excedeixi de 500 euros anuals per cada persona assenyalada (1.500 en el cas de persones amb discapacitat).

-Prestació De servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats als fills dels seus empleats.

-Les Quantitats satisfetes per al transport col·lectiu de viatgers per afavorir el desplaçament (1.500 euros de límit).

-El Lliurament als treballadors en actiu d’accions o participacions de la mateixa empresa en la part que no excedeixi de 12.000 euros, sempre que l’oferta es faci en les mateixes condicions a tots els treballadors i aquests mantinguin les accions durant tres anys.

 

Com es valoren les rendes en espècie?

Les rendes en espècie es valoraran pel seu preu normal en el mercat (al que se li sumarà l’ingrés a compte, llevat que el seu import hagi estat repercutit al treballador), amb les següents especialitats:

 

  1. a) La utilització d’un habitatge que sigui propietat del pagador es valora pel 10% del valor cadastral (5% si aquest ha estat revisat en els 10 últims anys). El resultat no pot excedir el 10% de les restants contraprestacions del treball.
  2. b) En el cas dels automòbils:

 

-En El supòsit de lliurament, el cost d’adquisició per al pagador, inclosos els tributs que graven l’operació.

-En El supòsit d’ús, el 20% anual del cost d’adquisició. En cas que el vehicle no siga propietat del pagador, el percentatge s’aplicarà sobre el valor de mercat que correspondria al vehicle si fos nou.

 

La valoració es podrà reduir fins a un 30% quan siguin considerats eficients energèticament.

 

  1. c) Els préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal del diner vigent en el període, es valoren per la diferència entre tots dos.
  2. d) La retribució en espècie tindrà el valor del cost per al pagador, inclosos els tributs que graven l’operació:

 

-Les Prestacions en concepte de manutenció, allotjament, viatges i similars.

-Les Primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d’assegurança o un altre similar.

-Les Quantitats destinades a satisfer despeses d’estudis i manutenció del contribuent o d’altres persones lligades a este per vincle de parentiu fins al quart grau.

-La Utilització d’un habitatge que no sigui propietat del pagador. La valoració resultant no podrà ser inferior a la que hauria correspost en el cas que l’habitatge sigui propietat del pagador (5 o 10% del valor cadastral).

 

  1. e) Pel seu import, es valoraran:

 

-Les Contribucions satisfetes pels promotors de plans de pensions i per les empreses promotores

-Les Quantitats satisfetes per empresaris per fer front als compromisos per pensions

-Les Quantitats satisfetes per empresaris a les assegurances de dependència.

 

  1. f) Quan el rendiment de treball en espècie sigui satisfet per empreses que tinguin com a activitat habitual la realització de les activitats que donen lloc a aquest, la valoració no pot ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o servei de què es tracti .
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Polítiques de recursos humansCarta d’acomiadament objectiu