.

Les polítiques de recursos humans

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

Determinar què es farà amb el personal i com aconseguir un rendiment d’aquest al 100% és possible amb una bona implantació i desenvolupament d’unes polítiques de recursos humans d’acord amb l’organització.

Parlem de:

Definir les polítiques y les pautes

En realitzar qualsevol tasca o activitat, cal definir pautes o polítiques que seran implementades per tal que el treball es desenvolupi de la millor manera i s’assoleixin els objectius que s’han delineat anteriorment. Les polítiques de recursos humans guien i tracen el camí per a les accions que es realitzaran i ajuden davant de qualsevol obstacle que pugui presentar-se.

Dins d’una organització, les polítiques de recursos humans són una orientació administrativa per impedir que els treballadors realitzin tasques que no volen fer, el que implicaria que no es compleixin justament totes les funcions que ja s’han assignat amb anterioritat. A més, serveixen perquè s’assoleixin els objectius empresarials i individuals.

De la mateixa manera que cada organització és diferent l’una de l’altra, les seves polítiques de recursos humans també ho són. Aquestes es basaran segons la filosofia i necessitats de cada empresa com a tal.

Aspectes a tenir en compte en la implantació d’unes polítiques de recursos humans

Com a primera mesura, l’empresa ha propendir per una política d’alimentació de RRHH, és a dir, determinar on reclutar al personal (dins o fora de l’organització), com i en quines condicions reclutar (aquí l’empresa tria les millors tècniques per entrar a el mercat de RRHH).

En segon lloc, hi ha d’haver polítiques de recursos humans on es determinen els requisits bàsics de la força de treball (intel·lectuals, físics, etc.) per a la bona realització de les tasques en tots els càrrecs dins de l’organització. S’han de definir també els criteris de planificació, distribució i trasllat intern del personal, per definir el pla de carrera de cada individu el que li permetrà tenir noves possibilitats futures de créixer dins de l’empresa.

En aquest punt és important determinar també com es definirà la qualitat del personal, mitjançant l’avaluació de l’acompliment, determinant en quina forma s’està realitzant el treball i la seva real eficiència i eficàcia.

El tercer punt és el que té a veure amb les polítiques de manteniment de RRHH on s’han d’estudiar els criteris de remuneració als empleats, tenint com a base l’avaluació que s’ha fet de la tasca i els salaris en el mercat de treball, sense oblidar la posició que tingui l’organització davant d’aquests 2 punts.

Com a quart punt es troben les polítiques de desenvolupament de RRHH on es definiran els criteris de diagnòstic, preparació i rotació del personal, així com l’avaluació dels empleats en ser ubicats temporalment en posicions més elevades jeràrquicament, per determinar les seves aptituds i reaccions davant noves situacions que requereixen un major temps, treball i disciplina , sense oblidar el treballar pel bon comportament de tots els individus dins de l’organització.

 

Finalment i cinquè pas, hi ha les polítiques de control de RRHH on s’ha de determinar com mantenir una base de dades actualitzada de tot el personal, per a realitzar les anàlisis tant qualitatius com quantitatius de la força de treball quan hi hagi lloc. No s’ha de passar per alt, la forma de com s’avaluaran les polítiques que s’estan realitzant i els processos que s’estan avançant relacionats amb els RRHH de l’organització.

No tan sols són importants les metes o objectius d’una empresa sinó les polítiques de recursos humans que es duran a terme. Implantar-les de la millor manera serà un gran pas per aconseguir el benefici que es busca en l’empleat i en l’organització com un tot.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Drets i deures dels treballadorsls impostos sobre la retribució en espècie